تراكتورسازي، تاوارس را ميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي دروازهبانهاي تراكتورســازي در كادر فني جديد هم حضور خواهد داشــت. شــنيده ميشود روي تاوارس مربي دروازهبانهاي تراكتورســازي كه ســابقه كار با امير قلعهنويي و توني اوليويرا را دارد، مورد توجه گلمحمدي قرار گرفته و دســتيار او در تراكتورســازي خواهد بود. البته ظاهرا مسووالن باشگاه تراكتورسازي توافقات اوليه با تاوارس در خصوص حضور مجدد او در تيم تبريزي را داشتند و قرار شده با پرداخت مطالبات معوقه اين مربي، او در فصل آتي هدايت دروازهبانهاي تراكتورســازي را برعهده بگيرد. به اين ترتيب يكي از دستياران يحيي گلمحمدي در تراكتور مشخص شده تا نفرات ديگر هم به تراكتور ملحق شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.