سازمان لیگ منتظر روشن شدن تكلیف نفت تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چندي پيش مديران ســازمان ليگ در نامهاي رســمي به نفت از مالكان باشگاه درخواست كردند وضعيت خود را در تمام زمينهها از بدهيها گرفته تا تعيين تيم مديريتي و كادر فني ...و روشــن كنند چراكه مجوز فعاليت صادر شــده براي باشگاه هم يكساله بوده و با اينكه تا شهريور يا مهر اعتبار دارد بايد در صورت ادامه فعاليت تمديد شود. سازمان ليگ البته در نامه خود به باشــگاه نفت اعالم كرده اگر مشــكالت به وجود آمده را حل نكنند، اين امكان وجود دارد كه يك تيم ديگر به جاي نفت بهعنوان نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا معرفي شود چراكه حضور اين تيم درمسابقات آسيايي با چنين بحرانها و مشكالت مديريتي قطعا حاشيههاي زيادي براي فوتبال ايران به همراه خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.