همان آش و همان كاسه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــروع متوســط در ليگ جزيره، صعود از مرحله گروهــي ليگ قهرمانان اروپــا بهعنوان تيم دوم و فروپاشي در مرحله يك هشتم نهايي مقابل بايرن مونيخ و در نهايت پيروزي در 90 درصد از 8 بازي باقيمانــده تا پايان فصل و فتــح قديميترين جام جهان. انتقادها باال ميگيرد، بازيكنان پشت مربي يا بهتر بگوييم رييسشان درميآيند، اسطورههاي باشــگاه مثل لي ديكســون، ايان رايت و مارتين كيون انتقادي از استادشان ميكنند و فصل جديد آغاز ميشود؛ دوباره همان آش است و همان كاسه. داستان ليگ امسال اما به خاطر اعتراض بيسابقه هواداران تيم قرمزپوش شمال لندن، كامال متفاوت بود. آنها تنها يك چيز ميخواســتند: «ديگر بس است. ممنون از خاطرات خوبت آرسن. نوبت تغيير است.» رسانههاي بريتانيايي هم هر روز بر آتش اين هيزم نفت ميريختند و از پايان راه آرســن و آرســنال ميگفتنــد اما همانطور كه از قبل مشــخص بود، داستان پروفسور فرانسوي و شاگردان سر به راه و وفادارش حداقل تا دو سال ديگر ادامه دارد. سران آرســنال براي تمديد قرارداد كســي كه 21 سال اســت با او نان و نمك خوردهاند، داليل محكمي نداشــتند و شــايد فقط از سرنوشت رقيب سنتي چند ســال اخيرشــان پس از بازنشسته شدن سر الكس فرگوسن وحشــت كرده بودند. حتي چراغ سبز مربي صاحبســبكي مثل توماس توخل كه تفكرات و شيوه بازي تيمهايش به ويژه دورتموند كامــال با آرســنال متناســب بود هم نتوانســت توپچيهــا را راضي كند به هدايت مرد ميانســال فرانسوي به سمت در خروج. بر هيچكس پوشيده نيست كه ونگر آرزوي ســرمربي بارسلونا و ليونل مسي را دارد. شايد وقتي متوجه شد آبي و اناريها پس از جدايي انريكه آنچنان كه بايد براي او سر و دست نميشكنند و مايل به حضورش در نوكمپ نيستند، بر ماندن در امارات پافشاري كرد. او مانــد و چالش جديدش تكرار همان چالشهاي قديمي و البته تكســتاره سركشــي است به نام الكســيس ســانچس. اوزيل كه كامال رام است و حتــي گفته بود اگر ونگر برود قراردادش را تمديد نميكند اما داســتان ســانچس و نيشخندهايش در تلخترين شــب زمســتاني هواداران آرســنال، فراموششــدني نيست. حاال آرســن و آرسنال تا دو ســال ديگر با هم هســتند و به احتمال زياد، داســتانهاي هميشــگي را دوباره بايد بخوانيم؛ هواپيماهاي خاطرهانگيزي كه يك لحظه «آرســن برو» را بر فراز ورزشــگاهها بــه نمايش ميگذارند و لحظهاي ديگر در آســمان مينويســند: «آرسن بمان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.