سياست افتضاح!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مسابقات جهاني تنيس روي ميز در آلمان يك حاشيه بزرگ داشت. در حاليكه توماس باخ رييس IOC در اين رقابتها حضور يافت و مســابقات را از نزديك تماشــا كرد، هيچ يك از مسووالن ورزش آلمان و وزير ورزش اين كشور و ساير سياســتمداران آلماني حاضر به حضور در سالن رقابتها نشدند و نسبت به اين مسابقات مهم بي تفاوت بودند. رفتاري عجيب كه با واكنش تند توماس ويكرت رييس فدراسيون جهاني تنيس روي ميز همراه شد. در ادامه هانسويلهلم گب رييس فدراســيون تنيس روي ميز آلمان حرفهاي تند توماس ويكرت رييس فدراســيون جهاني را به خاطر عدم حضور نمايندگان دولتي آلمان در مسابقات قهرماني جهان در شهر دوسلدورف مورد حمايت و تأييد قرار داد. گب در گفتوگو با خبرگزاري ورزشــي آلمان در حاشيه مسابقات اظهار داشت: «اين رفتار سياســتمداران يك افتضاح براي آلمان بهعنوان ميزبان مســابقات است. بزرگترين فدراســيون جهاني با بيشترين تعداد اماكن ورزشي و اعضا در كشور آلمان ميهمان بودند. قهرمانان بيش از 100 كشور دنيا در يك مسابقات 7 روزه حضور يافتند. مديراني از 140 كشــور دنيا در كنگره جهاني شركت كردند امــا از برلين مقر دولتي آلمان حتي يك دبير يا يــك وزير نيامد. اين اظهارات در حالي بود كه ويكرت رييس فدراســيون جهاني به عدم حضور مقامات دولتي آلمــان در جامجهاني انتقاد كرده بود. او گفته بود متأســف شــدم چون هيچ سياســتمدار دولت آلمان اينجا حاضر نبود، در قارههاي ديگر شــكل و شمايل طور ديگري است.» البتــه مطبوعات آلمــان بعد از انتقاد رييس جهاني اذعان كردند تنها شــخص حكومتي حاضر كريســتين كاپمن وزير ورزش ايالت نورد راين وســتفالن بود. شخصي كه حتي برگزاري خوب مسابقات را مورد تمجيد قرار داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.