قهرمان دهه 50

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين هم چهره پرســپوليس در ســال 1350 كه قهرمان شد. آنها در واقــع قهرمانهاي اين تيم در دهه 50 بودند كه ســالها با پيراهن پرسپوليس به ميدان رفتند و جامهاي بسياري را هم لمس كردند. در اين تصوير ايســتاده از راســت محمود خوردبين، اكبر محمدي، صفر ايرانپاك، جعفر كاشاني و رضا وطنخواه را ميبينيم و نشسته از راست، ابراهيم آشتياني، داريوش مصطفوي، علي پروين، اصغر اديبي و فريدون معيني هســتند. اين عكس يادگاري را پرسپوليسيها در سال 1350 ثبت كردهاند. در آن دوره، ليگ فوتبال ايران به نام «جام منطقهاي» برگزار شــد؛ در يك گروه هشت تيمي و به صورت رفت و برگشــت. پرسپوليس قهرمان شد و پاس، تاج، عقاب، سپاهان، تاج مسجدسليمان، جم آبادان و تاج نوشهر هم تيمهاي بعدي بودند كه دو تيم آخر سقوط كردند. در آن دوره، صفر ايرانپاك و حسين كالني از پرسپوليس به صورت مشترك آقاي گل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.