حسن آقا زماني فرمودهاند:

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«مديريت باشگاه امسال سنگتمام گذاشت» با در نظر گرفتن اينكه امســال همان سالي بود كه اســتقالل از نقل و انتقاالت آسيايي محروم شــد و آبرويش در دنيا رفت و با عنايت به اينكه مشخص شــد كه مديريت باشگاه از اين موضوع باخبــر بوده و بــا يادآوري اينكــه اين مديريت توانمند هماني اســت كه فرق بين ســتاره سوم با ســتاره چهارم را نميداند، به تعابير زير دست يافتيم: .1 آقاي زماني معناي كلمه مديريت را نميداند! .2 آقاي زماني معناي كلمه امسال را نميداند! .3 آقاي زماني معناي كلمه سنگ تمام گذاشتن را نميداند!

نتیجه اخالقي: چه ميكشــد آقاي الريجاني از دست ايشــان! ما كه با آقاي زماني سر و كار نداريم از دست ايشان سربه جنون گذاشته ايم! واي به حال ديگران!

بیت: (با صداي چاووشي بخوانيد ) واي به حال دگران واي به حال دگران! باشگاه استقالل خوزستان يك مزايده 13 ميليارد توماني ترتيب داده كه طي آن، فرد برنده با 13 ميليــارد تومان، برنــده ‪30 02،‬ ميليارد تومان بدهي ديگر ميشود! همچنين مسووالن باشگاه استقالل خوزستان ترتيبي اتخاذ كردهاند كه فرد برنــده، با پرداخت ‪30 02،‬ ميليارد تومان بدهي بعدي، به مرحله بعدی برسد، 20 ميليارد تومان هم هزينه تيمداري در فصل جديد روي دستش بيفتد! با اين تفاصيل بايد ببينيم كدام شيرپاك خوردهاي پيدا ميشود كه بخواهد نقش حاتم طايي را بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.