فيفا 2018 با رونالدو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ثبت تصوير ستاره پرتغالي رئال مادريد روي جلد اصلي بازي فيفا ،2018 تازهترين اتفاقي اســت كه بعد از قهرمانيهاي امســال كريســتيانو رونالدو با رئال رقم خورده است. فيفا ديروز طرح رســمي جلد خود براي سال 2018 را رونمايي كــرد كه چهره رونالدو روي آن به چشــم ميخورد. چهره رونالدو براي اولين بار اســت كــه روي جلد بازي فيفا قرار ميگيرد. حال آنكه طي 5 سال اخير، 4 بار چهره بازيكنان مختلف بارســا روي جلد اين بازي قــرار گرفته بود. به جز ســتارگان بارسا، يك ســال هم چهره ماركو رويس ستاره دورتموند روي جلد قرار گرفت و حاال نوبت رونالدو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.