فوتبال در خدمت اوتيسم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دو تيم فوتبال ستارگان هنر ايران و پيشكسوتان رباط كريم در حمايت از بيماران مبتال به اوتيسم ديدار دوستانهاي را برگزار ميكنند. جمعي از ستارگان فوتبال ايران به همراه تعــدادي از بازيگران براي حمايت از كــودكان و بيماران مبتال به اوتيسم در قالب تيم ستارگان هنر ايران، ديداري را با پيشكسوتان رباط كريم برگزار ميكنند. جالب اينكه بــراي حضور در اين بــازي خيريــه از بازيكنان مطرح و محبوبــي همچون علــي كريمي، ســروش رفيعي، آرش برهاني، ابراهيم صادقي و نيما نكيســا دعوت شده است. از بين هنرمندان هم علي لهراسبي، جواد هاشمي، رامين راستاد و پويا اميني در اين ديدار حضور دارند و قرار است با پيراهن تيم ستارگان هنر به ميدان بروند. اين ديدار كه امــروز و در جهت افزايش آگاهي درباره اختالل اوتيســم برگزار ميشــود، توســط اداره ورزش و جوانان شهرستان رباط كريم و انجمن اوتيسم ايران برنامهريزي شده است. حضور عموم در اين ديدار امكانپذير و رايگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.