بیشاز02میلیارد تومان برایخارجیها

47 بازیکن خارجی ليگ پر هزینهتر از سرخابیها

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

47 بازیکن خارجی در لیگ شانزدهم حضور داشتند که به طور میانگین سهم هر تیم سه بازیکن میشود. متاسفانه هر سال بازیکنان بسیاری با ملیتهای مختلف به فوتبال ما تزریق میشوند که اکثرشان یا کیفیت الزم را نداشته یا اینکه در بهترین حالت همسطح همپستیهایشان بودند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.