برانکو در همه پستها روي من نظر دارد

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

در حالي كه صبح ديروز گفته ميشد ســيامك نعمتي بعد از دو دور مذاكره با مسووالن باشگاه پرسپوليس از سرخها دور شده و به خاطر مبلغ پايين پيشنهادي و احتمال نيمكت نشــيني قيد پرسپوليسي شــدن را زده اما عصر ديروز اين بازيكن رسما ســرخپوش شد تا ســومين خريد قرمزها لقب بگيرد.

هافبــك 24 ســاله فصل گذشــته پيكان كه در روزهاي گذشــته خبرهايي دربــاره انتقــال وي بــه سرخپوشــان پايتخت در رســانهها مطــرح بود، ديروز بعدازظهر به باشــگاه رفت و ساعاتي بعد و پس از آخرين مذاكره با طاهري با عقد قراردادي دو ساله رســما به پرسپوليس پيوست. نعمتي كه در پســت بــال كناري و مهاجم بازي ميكند بعد از امضاي قرارداد با پرســپوليس در مصاحبــه ويدئويي با سايت باشگاه گفت: «از قبل حرفهايم را زده بودم. به پرســپوليس عالقه داشتم و خوشحالم كه به اين تيم پيوستم. اميدوارم همانند سال قبل با كمك يكديگر امسال هم سال خوبي داشته باشيم.»

نعمتي كــه فصل قبــل گل زيبايی به اســتقالل زد و همراه با منشا عملكرد خوبي در خط حمله تيمش داشت درباره پست بازياش گفت:«پست من در پيكان هافبك چپ بود اما برانكو در همه پستها روي من نظر دارد و اميدوارم بتوانم به تيم كمك كنم.»

نعمتــي در خصــوص هــواداران پرســپوليس هم گفت: «قبل از اينكه به اينجا بيايــم مورد لطف آنها قرار گرفتم و خوشــحالم كه از اين به بعد بيشتر با آنها خواهم بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.