آلگري تا 2020 با يوونتوس تمديد كرد

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

ماســيميليانو آلگــري قــراردادش با يوونتوس، قهرمان ايتاليا را تا ســال 2020 تمديد كرد.

آلگري 49 ساله بعد از جايگزيني كونته در سال 2014 يوونتوس را به سه قهرماني متوالي ايتاليا، دو فينــال ليگ قهرمانان و ســه قهرماني جام حذفي رسانده است. در بيانيه يوونتوس آمده اســت: «يوونتوس و آلگري در كنار هم تاريخ و افسانه ساختند. حاال زمان آن اســت كه قدم بعدي را كنار يكديگر برداريم. توافــق جديد ادامه رابطه كاري است كه موقعيت بيانكونري بهعنوان اولين تيــم ايتاليا و يكي از قدرتهاي برتر اروپا را تثبيت كرده است.»

آلگــري در ســال 2016 قراردادش با يوونتوس را تا تابســتان 2018 تمديد كرده بــود. يوونتوس در فصل گذشــته اميــدوار به قهرماني ســهجانبه بود، ولي در فينال ليگ قهرمانان 4 بر يك مغلوب رئال مادريد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.