ايران ورزشي آنالين

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان - ‪https:\\telegram.me: iranvarzeshii‬

روزنامه ايران ورزشــی كه دو دهه بــا ورزش ايران همراه بوده، برای اينكه ســايت ايران ورزشی آنالين را در دســترس مخاطبانش قرار دهد، دليل روشنی دارد: نيازهای روزآمد در دنيای امروز.

اما ايران ورزشــی همچنان به نسخه كاغذیاش وفادار است. روزنامه خواندن، حس بیجايگزين و خوبی اســت كه ما روزنامهنويسها و شــما روزنامهخوانها تركش نخواهيم كرد.

ايران ورزشــی آنالين به بخش ديگری از نيازهای مخاطبان پاســخ میدهد. اگرچه ســايت ايران ورزشــی نمیخواهد خبرمحور باشد اما در كنار روش و منش اصلیاش كه نگاه منتقدانه به رويدادهای ورزشی است، پوشش خبری اتفاقات ورزش را نيز برای مخاطبان خود بر عهده دارد.

با ايران ورزشــی آنالين همراه باشيد. ما اولين قدمها را در راهاندازی ســايت خود برمیداريم و خيلی زود در فرم و محتوا به ايدههای تازهتری میرسيم. در قضاوت عملكرد ما سخت گير باشيد و هر آنچه را در جستار كار ما نمیپسنديد به ما گوشــزد كنيد. آدرس ما را هم كه ميشناسيد: www.iran-varzeshi.com

سايت ايران ورزشــی از سالها پيش صفحات روزنامه ايران ورزشی را هر شــب در اختيار مخاطبان خود قرار میداد. همچنان میتوانيد با ورود به ســايت ايران ورزشي و بخش «مشــاهده آنالين روزنامه» به صفحات نســخه كاغذی ايران ورزشــی دسترسی داشته باشــيد و از آرشيو ايران ورزشی نيز استفاده كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.