بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان برد و موفقیت، ارزان به دست نميآيد

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در خصوص آخرين مرحله آمادهسازي جهت رويارويي با ازبكســتان بيانيهاي را صادر كــرد. در بيانيه كارلوس كيروش، ســرمربي تيم ملي فوتبــال ايران آمده اســت: «تابلو نتيجه و قيمتي كه بايد پرداخت شود؛ در فوتبال و يا در زندگي ما هميشه تابلوي نتيجهاي داريم كه شرايط ما را شرح ميدهند. براي تيم ما تابلوي نتيجه واضح اســت: ما در رده نخســت گروه قرار داريم. ما هيــچ باخت و گل خوردهاي نداريم اما هنوز در جايگاهي نيســتيم كه انتظارش را داريم. ما هنوز در جايگاهي نيســتيم كه ميخواهيم باشيم. اين درست است كه ما بهتر از آنچه كه در گذشــته بوديم هستيم اما تابلوي نتيجه ما امروز فقط مســووليت ما را افزايش ميدهد و دانستن اين موضوع كه استانداردها و خواســتههاي ما باالتر رفته. اين موضوع بســيار مهم است كه گفته شود چون بازي ما هنوز به اتمام نرســيده است. در حقيقت ما 3 تا 90 دقيقه ديگر براي بازي كردن داريم تا به آرزوها و موفقيت برسيم.

دوباره در فوتبال و در زندگي، برد و موفقيت با قيمت ارزان به دست نميآيد! ما همه بايد ســختتر از هميشه كار كنيم، ما همه بايد يك چيز بيشــتر و متفاوتتر داشته باشيم. به دليل اينكه اگر ما ميخواهيم تغيير ايجــاد كنيم در نهايت اين تنها راهي اســت كه بايد پيــش بگيريم. اگر ميخواهيم موفق بشــويم يك قيمت وجود دارد كه بايد بپردازيم. دوباره، پيروزيها هرگز آســان به دســت نميآيند. در اين لحظه فداكاري وقف كامل تيم ملــي را به جايگاهي كه ما آرزويش را داريم ميرســاند. همه براي تيم ملي.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.