تركیب تیم ملي فوتبال كامل شد

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

پس از بازگشــت تيم ملي فوتبال كشورمان به تهران، بازيكنان يك روز را به استراحت و ريكاوري پرداختند و صبح ديروز اولين جلســه تمريني خــود را در هتل برگزار كردند.

اين تمرينات تحت هدايت مربيان بدنسازي بود و بازيكنان تيم روي ورزشهاي كششــي و قدرتي تمركز نمودند.

تيم ملي با رســيدن به تهــران و در اولين تمرين جهت مســابقه ازبكســتان كامل شــد. بازيكناني مانند مســعود شــجاعي، سيد جالل حســيني، وحيد اميري، محمد انصاري و مهدي طارمي به گــروه اضافه شــدند و تحت نظارت كارلوس كيروش به تمرين ميپردازند.

هم اكنــون تيم ملي 26 بازيكن دارد كه گســترهاي از راه حلهاي مختلف را جهت راه مناســب آمادگي براي مسابقه مقابل ازبكستان ارائه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.