منصوریان: برای جلوگیری از بازارگرمی اسم بازیکنان را نمیگویم

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان -

زمانی: منصوريان برای استقالل كوچک است عبداللهی: آقای زمانی ديگر حرف نزنید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.