بخت پشت در خانه كريمي و ترابي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

كيروش دست خود را هيچ گاه رو نميكند. اين فلسفه مربيگري مرد پرتغالي است كه اكثر اوقات جواب داده و به موفقيت او بخصوص در فوتبال ايران كمك كرده. مقابل ازبكستان هم كيروش به اين شيوه اعتقاد دارد و عالقهمند نيست تا تركيب اصلي تيم ملي را زودتر از موعد مقرر- چند ساعت مانده به آغاز بازي مشخص كند. حتي براي بازيكناني كه قرار است مقابل ازبكستان و از همان دقيقه نخست بازي كنند. پس در مورد تركيب تيم ملي مقابل ازبكستان فقط ميتوان به تمرينات و بازيهاي اخير و البته گمانه زنيها بسنده كرد.

فهرســت تيم ملي در شــش ســال اخير هميشه ســورپرايزهايي را در خود جاي داده. نمونــهاش خط خوردن ناگهاني مهدي رحمتي و البته حضور عليرضا حقيقي در تركيب اصلي تيم ملي و بازي او در جام جهاني .2014

يا خط خوردن محمدرضا خلعتبري از تيم ملي در آســتانه جام جهاني. آن هم با توجه به اينكــه او يكي از بازيكنان اصلــي تيم ملي در مســابقات مقدماتي بود و كمتر كســي تصور ميكرد كيروش روي نام او قلم قرمز بكشــد و خلعتبري را با خود به برزيل نبرد.

نه تنها فهرست تيم ملي كه تركيب يازده نفره نيز هميشــگي نبوده و بارها ديدهايم كه با تغييراتي مواجه شده. تغييراتي كه حتي پيش بينياش هم ســخت بود چه رسد به انجام آن اما كيروش نشــان داده كــه تركيب تيم ملي را نســبت به بازي تيم حريف ميچيند و البته قريب به اتفاق مواقع ايدهها و تغييرات او مثبت بوده و به موفقيت تيم ملي كمك كرده است.

از اين دست تغييرات، به وضوح در تركيب تيم ملي ايران ديده شده است. به همين دليل هم هست كه كســي، حتي بازيكنان تيم ملي از تركيب آگاه نيســتند و نميدانند براي بازي بعدي در جمع 11 بازيكن قرار دارند يا نه. بازي با ازبكســتان هم از اين قاعده مستثني نيست. هنوز هيچ بازيكني به طور صد در صد نميداند آيا دوشــنبه مقابل ازبكســتان بــازي ميكند يــا نه. هر چند برخي بازيكنــان نظير بيرانوند، پژمــان منتظري، ســعيد عزتاللهــي و حتي سردار آزمون به حضور در تركيب اصلي بسيار نزديكتر از هم پستيهاي ديگرشان هستند.

كــيروش دســت خــود را هيــچ گاه رو نميكند. اين فلســفه مربيگري مــرد پرتغالي است كه اكثر اوقات جواب داده و به موفقيت او بخصوص در فوتبال ايران كمك كرده.

مقابل ازبكستان هم كيروش به اين شيوه اعتقاد دارد و عالقهمند نيست تا تركيب اصلي تيم ملي را زودتر از موعد مقرر- چند ســاعت مانده به آغاز بازي – مشخص كند. حتي براي بازيكناني كه قرار اســت مقابل ازبكســتان و از همان دقيقه نخست بازي كنند.

از تمرينــات چند روز اخيــر و البته بازي تداركاتــي مقابل مونته نگــرو، ميتوان درباره تركيب اصلي تيم ملي مقابل ازبكســتان گمانه زني كرد. براي اين بازي، عليرضا بيرانوند درون دروازه قــرار ميگيرد. دروازهباني كه در 6 بازي از 7 بازي گذشته تيم ملي حضور داشته و گلي دريافت نكــرده اســت. او نزديكترين بازيكن به تركيب اصلي تيم ملي اســت چون اشــتباه مهلكي مرتكب نشده و مقابل مونتهنگرو نيز 90 دقيقه بازي كرده و اتفاقا درخشيده است.

براي خط دفاع و مركز آن، كيروش رفته رفته جالل حسيني را از برنامههاي خود خارج كرده و بيشتر ميل به استفاده از مرتضي پورعلي گنجي و پژمان منتظــري دارد. دو مدافعي كه مقابــل چين و قطر هــم در تركيب اصلي قرار گرفتند و بازي قابل قبولي به نمايش گذاشتند.

براي سمت راست خط دفاع دوباره رامين رضاييان مورد توجه كيروش قرار گرفته است. بازيكني كه به دليل دوري از بازيهاي رسمي، مقابل چين و قطر روي نيمكت نشست تا بازي رقيب خــود يعني وريا غفوري را تماشــا كند. غفوري اما آســيب ديده و اين موضوع در كنار بازي بي نقص رضاييان مقابل مونته نگرو باعث شده تا دفاع راست ســابق پرسپوليس بيش از پيش به تركيب اصلي نزديك شــود. در سمت چپ خط دفاع نيز ميــالد محمدي مثل چند بازي اخير تيم ملي گزينه اصلي اســت و سعيد آقايــي او را بهعنوان يــك رقيب جدي تعقيب ميكند.

در مركز خط هافبك، اگر به بازيهاي قبل نگاه كنيم بايد بخت بازي در تركيب اصلي را به سعيد عزتاللهي و احسان حاجي صفي بدهيم امــا تمرينات اخيــر و بازي برابــر مونته نگرو، شــانس علي كريمي را افزايــش داده و او حاال به يكــي از مدعيان بازي در تركيب اصلي بدل شده است. كريمي كه درخشش خيره كنندهاي مقابــل مونتهنگرو ارائــه داد بخت خود را براي بازي مقابل ازبكســتان باال بــرده. تا جايي كه گفته ميشود او يكي از غافلگيریهای كيروش براي اين بازي حساس است.

اشــكان دژاگه كماكان بازيســاز تيم ملي خواهد بود و مرد مورد اطمينان كيروش براي خلق موقعيت روي دروازه ازبكستان. در سمت راست عليرضا جهانبخش دوران پس از آسيب ديدگي را پشــت ســر ميگــذارد و اين بخت مهدي ترابي را افزايــش ميدهد تا در تركيب اصلي قرار بگيرد. ترابي مقابل مونته نگرو پاس گل نخست را براي سردار آزمون ساخت و نشان داده به دوران اوج برگشــته. اگر جهانبخش به هر دليلي به بازي با ازبكســتان نرسد، ترابي در تركيب اصلي قرار خواهد گرفت.

ســمت چپ دوبــاره در اختيــار مهدي طارمي قرار ميگيــرد. البته كريم انصاري فرد هم يك خطر جدي براي مهاجم پرســپوليس محسوب ميشود. در نوك خط حمله هم سردار آزمون به ميدان مــيرود. مهاجمي كه دو گل زيبا مقابل مونته نگرو به ثمر رســاند و نشــان داد يك خطر جدي براي دروازه ازبكســتان و الكساندر لوبانوف است.

اين بازيكنان بيشترين بخت را براي بازي در تركيب اصلي دارند. مگر اينكه ظرف روزهاي آينده اتفاق خاصي رخ بدهــد. اتفاقي كه نظر كيروش را برگرداند و دوباره شاهد تغييرات در تركيب تيم ملي باشيم.

فهرست تيم ملي در شش سال اخير هميشه سورپرايزهايي را در خود جاي داده. نمونهاش خط خوردن ناگهاني مهدي رحمتي و البته حضور عليرضا حقيقي در تركيب اصلي تيم ملي و بازي او در جام جهاني 2014

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.