براي پرداخت پاداشها باید جلسه هيات ریيسه تشكيل شود كفاشیان: با جیووا قرارداد خوبي داشتیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشــيان در خصوص اينكه از چه زماني ليگ برتر فوتســال آغاز ميشــود، اينطور توضيح ميدهد: «جلســات مختلفي را در سازمان ليگ و هيأت رييســه برگزار كرديم و تغييرات زيادي داشــتيم چرا كه سال آينده درگير چند دوره مســابقات آسيايي هســتيم و اين چند رويداد باعث شد تا فشــردگيهايي به وجود بيايد و به همين دليل مقرر شــد تا ليگ برتر از 8 تيرماه آغاز شود ضمن اينكه در برنامهريزيها با كادر تيم ملي نيز هماهنگ هستيم تا برنامههاي تيم ملي به خوبي پيش برود.»

او در مورد اينكه شــنيده ميشود چند تيم از ليگ برتر انصراف دادهاند، ميگويد: «به هميــن منظور تصميم گرفتيم تيمها تا تاريخ 25 خرداد براي حضــور در ليگ برتر فوتســال اعــالم آمادگي كنند و هر تيمــي هم نيايد جايگزين آن از ديدارهاي پليآف زير گروه مشــخص خواهد شد هرچند كه هنوز هيچ تيمي رســما انصراف نداده و اين صحبتها در حد شــايعه مطرح است. در اين بين شايد برخي تيمها مشكالتي داشته باشــند كه ســعي ميكنيم آنها را حل كنيم و تمام تالشــمان اين است تيمهايي كه در گذشــته حضور داشتند و زحمات زيادي را متقبل شدهاند به اين حضور ادامه دهند در غير اين صورت چارهاي هــم براي پذيرش انصراف آنها نخواهيم داشت.»

كفاشــيان درباره اينكه شــنيده ميشود بازيهــاي تداركاتــي تيم ملي فوتســال لغو شده اســت، معتقد است: «خير اينطور نيست، بازيهاي تداركاتي تيم ملي سرجايش است و اردوهاي اين تيم نيز طبق برنامه برگزار شــده و اتفاقا بعد از تعطيلي ليگ نيز تيم ملي بزرگســاالن به تركمنســتان اعزام خواهد شد ضمن اينكه مســابقاتي را هم با حضور تيمهاي برتر جام جهاني در نظر گرفتهايم و با كشــورهاي قوي بازي خواهيم كرد هرچند كه در مورد ديدارهــاي تداركاتي طبق نظر كادر فني و ســرمربي تيم ملي برنامهريزي ميكنيم.» نايب رييس فدراســيون فوتبال در مورد اينكه سرمربي تيم ملي فوتســال اعالم كرده بود مشــكالت مالي باعث لغو ديدارهاي تداركاتي تيم ملي شده اســت، ميگويد: «خير اينطور نيست. مشكل مالي براي بازيهاي تداركاتي تيم ملي نداريم و همه را انجام داديم و حتي يك مقدار هم زيادي انجام داديم!» او اشــارهاي به پاداش تيمهاي ملي فوتبال دارد: «هنوز هيأت رييســه تشــكيل نشــده تا پاداش تيم ملي جوانان تعيين شود هرچند كه مقداری از پاداش را در تايلند پرداخت كرديم. از سوي ديگر پاداش تيم ملي فوتسال دو مرحلهاي بود كه يك مرحله را پرداخت و مرحله دوم هم هر زمان كه پول برسد پرداخت خواهيم كرد.»

رييس ســابق فدراسيون فوتبال در مورد اينكه فسخ قرارداد با جيووا به كجا رسيد، ميگويد: «در حال مذاكره هستيم تا قرارداد را فسخ كنيم و بعد از آن هم فدراسيون قرارداد جديدي خواهد بست. در اين زمينه يك اقداماتي انجام شــده فقط يك بخش از فسخ قرارداد با جيووا مانده است. من نامهاي در خصوص غرامت 10 ميلياردي جيووا نديدم و جايي هم چيزي نشنيدم.»

كفاشــيان درباره اينكه چه كســي اين قرارداد را در فدراسيون فوتبال بســت، اينطور توضيح ميدهد: «در هر صورت مذاكرات زيادي انجام شد و بعد از تصويب هيأت رييســه قرارداد بسته شد و اتفاقا قرارداد خوبي هم بود اما كيفيتي كه جيووا بايد طبق قرارداد ارائه ميداد را محقق نكرد و به همين دليل مديريت وقت فدراســيون تصميم گرفت قرارداد را طبق همان مفادی كه وجود داشت فسخ كند.»

او در مورد اينكه چطور جيووا حاال از فدراســيون شــكايت كرده است، معتقــد اســت: «يك بحثهاي فنــي در اين زمينه وجــود دارد كه كميته بازاريابي ميتواند علت آن را توضيح دهد.»

ازبكها با برد به تهران ميآیند

در ادامه ديدارهاي دوستانه رقيب تيم ملي فوتبال كشورمان، ازبكستان در تاشــكند ميزبان تايلند بــود و با نتيجه دو بر صفر پيروز شــد. گلهاي اين بازي را عبدوخوليكف و رشــيدوف در دقايق 67 و 90 به ثمر رســاندند. ازبكســتان با اين پيروزي خود را آماده رويارويي با تيم ملي فوتبال ايران در مقدماتي راهيابي به جامجهاني 2018 كرد. اين ديدار دوشنبه ساعت 21:15 در ورزشــگاه آزادي تهران برگزار خواهد شــد. به اين ترتيب ازبكها با برد مقابل تايلند به مصاف تيم ملي كشــورمان خواهند آمد. شاگردان كیروش با 17 امتياز صدرنشــين گروه هســتند و در صورت پيروزي جواز حضور در رقابتهاي جامجهاني را به دست خواهند آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.