خط و نشان بازیكنان ازبكستان توانایي شكست ایران را داریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ازبكستان سهشنبه شب در ديداري دوستانه موفق شد با دو گل تايلند را شكست بدهد تا با آمادگي كامل به مصاف تيم ملي ايران برود. ســردار رشــيدف، در اين بازي بهعنوان بازيكن جانشين به ميدان آمد و موفق شــد گل دوم تيمش را به ثمر برساند. او بعد از بازي گفت: «تمركز اصلي ما روي بازي با ايران اســت. به همين منظور با برنامه برابر تايلند قرار گرفتيــم و من فكــر ميكنم كه محك جدي خورديم، چــون تايلند حريف خوبي اســت. فكر ميكنم كه اين بازي به ما كمــك كند تا بهتر برابر ايران ظاهر شويم.»

تيمورخوجــا عبدخوليف، ديگر بازيكن ازبكســتان نيــز گفت: « اگر ما بتوانيــم بهترين بازي خودمان را انجام بدهيم توانايي شكســت ايران را در ورزشــگاه آزادي داريم. خوشحالم كه با پيروزي برابر تايلند به استقبال بازي با ايران ميرويم. بازي در تهران برابر ايران آزمون ســختي برای ماست ولي اگر بتوانيم با قدرت ظاهر شويم توانايي شكست دادن ايران را خواهيم داشت.»

عزيز عزيــز، ديگر بازيكن تيم ملي فوتبال ازبكســتان نيز درباره بازي با ايران در انتخابي جام جهاني 2018 روســيه، گفت: «حق امتياز از دســت دادن برابر ايــران را نداريم. ما قبال در ورزشــگاه آزادي برابر ايران بازي كردهايم. شرايط سختي براي صعود از گروه داريم. تجربه گذشــته بازي در ايران به ما كمك خواهد كرد تا ما بتوانيم در اين بازي عملكرد خوبي داشته باشيم. ما در گذشته توانستهايم پيشرفت خوبي داشته باشيم و خودمان را به تيمهاي برتر آسيا نزديك كنيم و من اميدوارم كه اين پيشرفت صرفنظر از نتيجه بازي با ايران ادامه داشته باشــد. در حال حاضر تيمهاي ايران و كره قويتر از ما هستند و بهتر از ما عمــل كردهاند. با اين حال ما تالش ميكنيم تا بتوانيم عملكرد خوبي در انتخابي جام جهاني داشته باشيم.»

تيم ملي فوتبال ازبكســتان در انتخابي دوره قبل جام جهاني موفق شد ايران را در ورزشــگاه آزادي با يك گل شكســت دهد. بايــد ببينيم اين بار شاگردان ساموئل باباييان چه نتيجهاي در تهران برابر تيم ملي فوتبال ايران كسب خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.