آزمون به دایی رسید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سردار آزمون با 2 گلي كه برابر مونته نگرو به ثمر رساند تعداد گلهاي خود به تيمهاي اروپايي را به 5 رساند. پيش از اين علي دايي اسطوره فوتبال كشورمان توانسته بود، 5 گل به تيمهاي اروپايي بزند. علي دايي گل اولــش به تيمهاي اروپايــي را در 29 خرداد 79 برابر مقدونيه به ثمر رســاند. گل دوم و ســوم دايي در 19 مــرداد 80 برابر بوســني به ثمر رســيد و گل چهارم اين اسطوره فوتبال كشورمان نيز در تاريــخ 30 مرداد 81 وارد دروازه اوكراين شد. گل پنجم دايي هــم در تاريخ 15 بهمن 83 نصيب بوسني شد تا او با زدن 5 گل به سه تيم اروپايي تا قبل از بازي سردار آزمون مقابل مونتــه نگرو ركورددار اين موضوع باشــد اما سردار آزمون توانســت در دو بازي مقابل اروپاييهــا 5 گل به ثمر برســاند و البته فرصت زيادي هم براي باال بردن اين رقــم دارد. او گل اول، دوم و ســومش را در 13 خرداد 95 مقابل مقدونيه به ثمر رساند و چيزي قريب به يك سال بعد يعني در 14 خرداد 96 تواست مقابل مونته نگرو هم دو گل به ثمر برساند. به نظر ميرسد آمــار فعلي آزمــون هم از شرايط دايي بهتر باشد، ضمن اينكه همانطور كه گفته شد، آزمون فرصت بســيار خوبي براي افزايش اين آمار دارد و حركت او در مسير شكستن ركوردهــاي دايي ميتواند او را به يك اســطوره بزرگ در فوتبال كشورمان و حتي آسيا تبديل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.