صالح: كيروش نیازي به تعریف من ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي سابق تيم ملي فوتبال معتقد است كه اين تيم در چند ســال گذشته به وحدت تاكتيكي رســيده و ميتواند ازبكستان را در تهران شكست دهد. مجيد صالح درباره ديدار تيمهاي ملي ايران و ازبكستان در هفته هشتم مقدماتي جام جهاني در قاره آســيا و احتمال صعود ايران به جام جهاني در صورت پيروزي، ميگويد: «شــانس تيم ما براي صعود بسيار باالســت و بايد اتفاق عجيبي رخ بدهد كه به جام جهاني صعود نكنيم. شــرايط به گونهاي است كه تيم ملي ميتواند در اين بازي پيروز شــود. تيم ما به وحدت تاكتيكي دست يافته كه اين حاصل ســالها كار كردن است. تيم ملي از نظر تاكتيكي بسيار خوب است و كادر فني توانســته تيم را به خوبي آماده كند. اين بازي براي ازبكستان هم اهميت بسيار بااليي دارد چرا كه آنها هنوز شــانس صعود بهعنوان تيــم دوم را دارند و از دســت دادن امتياز در تهران شــانس آنها را براي صعود كم خواهد كــرد. نبايد يك نكتــه را فراموش كنيم، آنها چهار ســال پيش مــا را غافلگير كردند و اين بار هم بايد مراقب ازبكستان باشيم و در عين توجه به پيروزي از دفاع غافل نشويم.»

صالــح دربــاره كيفيت فنــي تيم ملي ازبكستان اينگونه صحبت ميكند: «ازبكستان چند ســال اســت كه ســرمايهگذاري بسيار خوبــي را در فوتبال انجام داده و نســبت به سالهاي گذشته قويتر و بهتر شده است اما نتايج تقابل ايران و ازبكســتان در اكثر مواقع به سود ايران رقم خورده است. ما سه امتياز را كسب ميكنيم و به جام جهاني ميرويم. ما با برنامهتر بازي ميكنيم و همين رمز موفقيت ماست.» دســتيار ســابق كارلوس كيروش درباره عملكرد خــوب بازيكناني مانند رامين رضاييان و مهدي ترابي در ديدار با مونتهنگرو با وجود چند ماه نيمكتنشيني و مصدوميت، ميگويد: «مهــدي ترابي به دليل مصدوميت از فرم ايــدهآل خود فاصله گرفتــه بود و در تمرينــات به شــرايط ايدهآل رســيد. رامين رضاييان هم بازيكن بســيار خوبي است و در ليگ درگير حاشــيهها شد و كمتر بازي كرد. هيچ كــس نميتواند منكر كيفيت فني باالي بازيكنان تيم ملي شود.»

گزينه ســرمربيگري ذوبآهــن درباره اينكــه رمز پيروزي تيم ملي مقابل مونتهنگرو با وجود بازيكنان بــا كيفيتي كه در اين تيم وجود داشــت چه بــود، ميگويد: «كيروش مربي بســيار بزرگي اســت كه نياز به تعريف من ندارد. تيم ملي در شرايط تاكتيكي بسيار خوبي قرار دارد و از نظر ســني بســيار جوان اســت. اين تيم تركيبــي از بازيكنان جوان و باتجربه اســت كه مدتها است كنار هم بازي ميكنند، البته بازيكنان ما هم كيفيت بسيار خوبــي دارند و توانســتند قدرت خــود را بر مونتهنگرو ديكته كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.