رفیعي به خاطر پرسپولیس تیم ملي را از دست داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســروش رفيعي كه زمانــي يكي از بازيكنان مورد عالقــه كارلوس كیروش محسوب ميشــد چند ماهي ميشود كه رنگ پيراهن تيم ملي را نديده است.

اتفاقي كه به نظر ميرسد بيارتباط با حضور او در پرســپوليس نباشــد. در اين بــاره گفته ميشــود، نيمفصل دوم رقابتهــاي ليگ برتر بود كــه تيم ملي در امــارات اردو زده بــود. همــان زمان هم جنگ بين برانكــو و كیروش به اوج خودش رســيده بود. طوري كه كیروش پرسپوليســيها را اخراج كرد و گفت كه به ايران برگردند.

همان زمان خبر رســيد كه سروش رفيعي يكي از گزينههاي برانكو اســت و قرار است به پرســپوليس برود. آن موقع شايعه شــد كه كیروش به رفيعي گفته اگر به پرسپوليس بروي ديگر به تيم ملي دعوت نميشود. ســروش رفيعي آخرين باري كه رنگ پيراهن تيم ملي را از نزديك به چشــم ديد اردوي امارات تيم ملي در دبي و در دي ماه سال گذشته بود. رفيعي در نيمفصل دوم به پرســپوليس پيوست. اين اتفاق همزمان شد با اينكه اين بازيكن ديگــر رنــگ و روي تيم ملــي را نبيند. هرچند ساير بازيكنان پرسپوليس با فشار فدراسيون و به خاطر نياز تيم ملي به آنها به تيم ملي دعوت شــدند اما رفيعي كه ميتوانست گزينههاي ديگري را انتخاب كند و به پرسپوليس رفت، ديگر راهي به تيم ملي پيدا نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.