پروین: رفتار كیروش، حرفهايگري او را نشان ميدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي پروين دربــاره بــازي تيم ملي مقابــل ازبكســتان اينطور حــرف ميزند: «تيم ملي در اين دوره با تفكرات كیروش مســير مقتدرانــهاي را پيــش گرفتــه و خيلي خوشــحالم كه تا اينجا مليپوشــان شايســتگيهاي خود را به بهترين شــكل نشان دادهاند. جا دارد به كارلوس كیروش، دســتيارانش و مليپوشــان بابت اين نتايج تبريك بگويم. آفرين به اين تيم شايسته كه كســي نميتواند به دروازهاش نزديك شود چه برســد به اينكه گل بزنــد.» او در باره ادامه كار تيم ملي معتقد اســت: «درســت است كه تيم ملي تا اينجا عالي كار كرده اما اطمينان دارم كارلوس كیروش همه تمركز تيم را به بازي ازبكستان معطوف كرده است. به هر حال فوتبال است و هيچ چيزي قابل پيشبيني نيست. من در صحبتهاي اخير كیروش متوجه شــدم كــه او تاكيد كرده تا قبل از كســب نتيجه مورد نظر در بازي ازبكســتان، كسي حق شــادي ندارد و اين اوج حرفهايگري او را ميرســاند.» پروين از حضورش بــراي حمايت از تيم ملي خبر ميدهد: «سعي ميكنم در كنار مردم عزيز كشــورمان دوشنبه شب به ورزشگاه آزادي بــروم و تيم ملي را تشــويق كنم. اميدوارم در سايه حضور پرشور هواداران شب خاطره انگيزي براي فوتبال ايران رقم بخورد.»

تيم ملي كشــورمان روز دوشــنبه در ورزشگاه آزادي به مصاف ازبكستان خواهد رفــت تا با امتيــاز گيري در اين مســابقه صعودش به جام جهاني را قطعي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.