دایي: در جام جهاني هم راحت گل نميخوریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي دايي يكي از حاميان كيروش و تيــم ملي در ماههاي اخير اســت. او درباره ديدار تيم ملي مقابل ازبكســتان ميگويد: «تيم ملي نشــان داده چقدر خــوب اســت و همــه ديديــم كه در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني خيلي خوب كار كرده اســت. مــا اين فرصت را داريم كه به صورت مســتقيم به جام جهاني صعود كنيم و جشــن صعود را در ايــران بگيريم. اميــدوارم در همين بــازي با ازبكســتان اين اتفــاق بيفتد. به طــور حتم حق تيم ملــي صعود به جام جهاني است.»

دايــي ميگويــد: «كل ملت ايران چشمشــان دنبال اين تيم است. اينطور نيســت كه بگوييم فقط آن 100 هزار نفري كه در ورزشــگاه حضور دارند به دنبال صعود تيم ملي هستند. همه ايران ميخواهند اين تيم به جام جهاني برود. واقعيت اين اســت كــه آنچه در جامعه ميبينيــم اين اســت كه همه عاشــق تيم ملي هســتند و ما مديون كارلوس كــيروش هســتيم كــه تيــم بزرگي ساخته است.

مطمئن باشــيد تيم ملي در جام جهاني هم راحت گل نخواهد خورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.