قلعهنویي: ازبكستان دست و پا بسته نیست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويــي كه خــود زماني مثــل كيروش روي نيمكــت تيم ملي مينشست، درباره ديدار تيم ملي مقابل ازبكســتان ميگويد: «خوشــحالم كه تيم ملي در ســالهاي اخير روند رو به رشــدي داشته و توانســته نتايج خوبي بگيرد. عملكــرد موفقيتآميز تيم ملي در رقابتهاي نهايي انتخابي جام جهاني هم فوتبال ما را در جايگاه خوبي در اين مســابقات قرار داده و اميدوارم با تدابير كارلوس كــيروش و تــالش بازيكنان بتوانيم مقابل ازبكستان هم با دست پر از زمين خارج شــويم. اين مسابقه، يك بــازي مهم و تاريخي اســت و اميدوارم كل ايران پشــت تيم ملي باشــند. هر چند نبايد فراموش كنيم ازبكستان هم تيم با كيفيتي است و حريف دست و پا بستهاي نخواهد بود.»

قلعهنويي ميگويــد: «همه ديدند كه مردم در روز بازي چين چه استقبال جالب توجهي از تيم كشورشان داشتند و بــه طور حتم با حضور و همراهي آنها ميتوانيم جشن دومين صعود پياپي به جام جهاني را بگيريم. من اطمينان دارم ورزشــگاه آزادي روز دوشــنبه مملو از جمعيت خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.