سرمربي تیم امید هفته بعد انتخاب ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

انتخاب ســرمربي تيم اميد به يكي از دغدغههاي فدراسيون فوتبال تبديل شده است.

محمدرضا ســاكت، مدير تيمهاي ملي و مشــاور تــاج دربــاره وضعيت كادرفنــي تيم اميــد ميگويد: «كميته جوانــان از حــدود چهــار مــاه قبــل برنامهريزيهــاي الزم را انجــام داده اســت و بازيكناني كه به رده سني اميد ميخورند را مورد بررســي قرار داده و در اين ارتباط پيشبينيهاي الزم انجام شده است.

بنابراين خيلي از بازيكناني كه قرار اســت در تيم اميد حضور داشته باشند االن عضو تيم جوانان هســتند. منتظر بوديم تا وضعيت مســابقات ما در كره جنوبي مشــخص شــود، بعد از آن نيز درباره وضعيت تيم اميد تصميم گيري شود.

فكر ميكنم هفته آينده درباره اين موضوع بــه طور كامــل تصميم گيري كنيم امــا همانطور كه گفتــم رصد و شناسايي بازيكنان توسط كميته جوانان صورت گرفته است.»

آيا كادر فني تيــم جوانان هدايت تيماميد را بــر عهده خواهد داشــت؟ ساكت ميگويد: «در مورد كادر فني تا آخر هفته آينده تصميم گيري ميكنيم اما آن چيزي كه مهم است كارهاي فني و بررسيهاي كلي صورت گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.