برنامه پوشش خبري تیم ملي تا بازي با ازبكستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال كشورمان اعالم كرد، به منظــور حفاظت از روند آمادهســازي تيم ملــي و همچنين جهت حصــول اطمينان از اهميت و پوشــش خبري مناســب براي ارائه بهترين اطالعات به هواداران، برنامه ارتباطي تيم ايران براي مســابقه با ازبكستان به شرح ذيل ميباشد: «تمام جلســات تمريني براي رســانههاي معتبر و داراي كارت شناسايي به مدت 15 دقيقه جهــت تهيه عكس و تصوير تلويزيونــي باز خواهد بود. در كليه جلســات تمريني بهطور روزانه دو بازيكن جهت مصاحبه كوتــاه با خبرنگاران و رســانههاي تصويري و شــنيداري در منطقه مجزا آماده خواهند بود. فقط رســانههاي معتبر اجازه پوشش خبري فعاليتهاي تيــم ملي را خواهند داشــت.» همچنين پوشــش خبري برنامه تمريني تيم ملي به شرح ذيل خواهد بود: «ساعت ،18:45 ورود خبرنــگاران به كمــپ تمريني (زمين) پژوهشگاه نفت، ساعت ،19:00 مصاحبه كوتاه بــا بازيكنان در محل مجزا بــراي تلويزيون و ساير رســانهها، ساعت 19:15 آغاز تمرين كه 15 دقيقه آن جهت گرفتن عكس و تصوير باز خواهد بود و پس از آن از خبرنگاران خواسته ميشود كه زمين را ترك كنند.»اين برنامه در حالي توسط فدراسيون فوتبال اعالم شده كه به نظر ميرســد با توجه به تجربيات گذشته همچنان ناهماهنگيهايی در پوشــش خبري تمرينات تيم ملي وجود خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.