براي پرسپوليس محل بازی فرقی نمیكند

73 روز ديگر پرسپوليس بايد از االهلي عربستان ميزباني كند اما هيچ كس نميداند اين مسابقه كجا برگزار خواهد شد. درست بعد از قطعي شدن اين قرعه و تقابل با يك تيم ديگر از عربستان گمانه زنيها در خصوص محل برگزاري اين مسابقه شروع شده و گزينههاي متعددي مطرح ميشود كه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

براي پرسپوليس طرفدار داشتن يا نداشتن حريف مهم نيست. آنها اگر مقابل الهالل هم دقت ميكردند بازي را ميبردند. اگر باورشان ميشد كه ميتوانند ببرند حتما برنده ميشدند. مشكل اين است كه باور ندارند. االن تيم پرسپوليس شخصيت قهرماني پيدا كرده اما بازيكنان نبايد دغدغه داشته باشند

آقاي كاشــاني مدتي است خبري از شما نيست و خيلي كم مصاحبه ميكنيد.

متاســفانه بعد از اينكه به عمان رفتيم كمرم دچار مشــكل شــد. من قبل از اين دو بار كمرم را جراحــي كردهام و طاقت اين ســفرهاي پرفشــار و سنگين دو ســه روزه را ندارم. االن هم چند ساعت مشغول آب درماني بودم.

دربــاره ميزباني پرســپوليس از االهلي عربستان ميخواســتيم بپرسيم. ظاهرا آقاي تاج به آقاي طاهري گفته در تاجيكســتان يا تركمنستان ميزباني كنيد. به نظر من بهترين جا همين جاهايي اســت كه آقاي تاج گفته. يعني كشــورهاي آســياي ميانه شرايط بهتري نسبت به ديگر گزينهها دارند؟

من اگر بخواهم حرف بزنم بايد وارد مســائل ديگري بشــوم اما بايد بگويم از نظر من هيچ جايي براي پرســپوليس فرق نميكند. زمين زمين است و بچههــا از هر نظر آمادگي دارنــد. البته اگر بازي در تهران بود خيلي خوب ميشــد و اميدوارم روزي سوءتفاهمات برطرف شود. حدود 73 روز ديگر پرســپوليس بايد از االهلي ميزباني كند اما... تا آن موقع خدا بزرگ است. يك سيب را كه باال بيندازي هزار چرخ ميخورد تا به زمين برسد. نظر خود شما چيست؟

به نظــرم براي پرســپوليس فرقي نميكند چــون االن خيلي خــوب بازي ميكنــد اما همان تاجيكستان ميتواند گزينه خوبي باشد. شما به عمان رفته بوديد. معايب و محاسن اين گزينه كدام است؟ عمان گرم است. به نظرم شرايط آب و هوايي ميتواند اثر گذار باشد. البته االهلي مثل الهالل طرفدار ندارد كه در عمان مشكلساز شود.

براي پرســپوليس طرفدار داشتن يا نداشتن حريف مهم نيســت. آنها اگر مقابل الهالل هم دقت ميكردند بازي را ميبردند. اگر باورشــان ميشد كه ميتوانند ببرند حتما برنده ميشــدند. مشــكل اين است كه باور ندارند. االن تيم پرسپوليس شخصيت قهرماني پيدا كرده اما بازيكنان نبايد دغدغه داشته باشــند و بدانند در تيمي بازي ميكنند كه سالها پيراهن آن تيم ميتواند زيبنده اندامشان باشد. شما شرايط ميزباني عمان را خوب ديديد؟

بلــه خوب بود اما آنجا گرم اســت. بچههاي ما هنوز به اين گرمــا و رطوبت عادت ندارند وگرنه شايستگي اين را داشتند كه الهالل را در عمان ببرند.

يكــي از مشــكالت ورزشــگاههاي تاجيكستان و تركمنستان اين است كه چمن طبيعي ندارند اال يك ورزشگاه در عشق آباد. خب بچههــا تا حاال روي چمــن مصنوعي

بازي نكردهاند و اين مشــكل است. شــايد بازي را در همان ورزشــگاهي بيندازند كه چمن طبيعي دارد. در هر صورت اينها براي پرســپوليس مشكلساز نيست. پرســپوليس آمادگي اين را دارد، هــر جايي بازي را برگــزار كنند به ميدان برود. االن تيم خوب اســت و بچهها احساس و شخصيت قهرماني را پيدا كردهاند. فكر نميكنيد ايافسي از نظر هتل و زمين مسابقه به اين كشورها ايرادي بگيرد؟ به هر حال نظر نهايي را بايد آنها بدهند اما بعيد است فرودگاه و هتل اين كشورها مشكلي داشته باشد.

شما سالها در امارات حضور داشتيد. آقاي خوردبين گفته دبي بهترين گزينه است. نظر شما چيست؟

بله، شما وقتي وارد دبي ميشوي انگار وارد شيراز، الر يا بقيه شهرهاي استان فارس شده ايد اما همانطور كه گفتم براي بچههاي پرســپوليس فرقي نميكند و در هر زميني بازي را برگزار كنند به ميدان ميروند. زمان ما بازي ســوم مان مقابل كره شــمالي را در اســالم آباد انداختند كه آنجا در آن هواي شــرجي 2 بر صفر برديم و بهعنوان نماينده آســيا به المپيك مونيــخ رفتيم. االن هم روحيه بچهها مهم اســت كه بــه نظرم به صورت كامل از اين مســاله برخوردارند. من شايســتگي رسيدن به فينال را در اين تيم ميبينم. شخص شما بهترين گزينه را براي ميزباني از

تيم عربستاني كجا ميدانيد؟ نظر شخص مهم نيست بلكه اي اف سي است كه بايد نظر بدهد.

اما باشــگاه پرسپوليس بايد گزينههايش را مشــخص كند. گزينههاي شما كدام است؟ مثال ايرانيهاي شــرق آسيا ميگويند پرسپوليس به مالزي يا استراليا بيايد. نه اســتراليا كه خيلــي دور اســت. به نظرم تاجيكستان خوب است. عمان و امارات چطور؟

دبي اگر بشود خوب است ولي گرم است. البته خواســته ما اين اســت و بايد ديد آنها چه تصميمي ميگيرند.

عربســتانيها هم بــراي ميزباني در بازي برگشت مشكل تعيين محل بازي را دارند. آقاي خوردبين گفته پرسپوليس به بحرين نميرود.

اميدوارم كه سوء تفاهمات برطرف شود. اميدوار بوديم با توجه به تجربه شــما در مســاله ديپلماتيك برايمان بگوييد كدام گزينه بهتر است. مثال امارات كه شما شناختي كافي از آن داريد.

من ميگويم همه شان خوب هستند. ايران كشور بزرگي اســت با فرهنگ بسيار بزرگ كه روي فرهنگ دنيا تاثير گذار بوده و همچنان ميتواند باشد. ايران در منطقه از جايگاه ويژهاي برخوردار است و در كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس هم اكثرا افراد ايراني هستند

و از تبار الر و خنج و گراش و بوشــهر ...و ورزش يك عامل مهم براي ارتباط بين ملل اســت و اميدوارم ما باشــگاههايي داشته باشيم كه ظرفيت به وجود آوردن اين ارتباط را داشته باشند. از ترميم هيات مديره كه قرار است تا پايان خردادماه صورت بگيرد چه خبري داريد؟ هيچ اطالعي ندارم.

با شما صحبتي نشده كه چه افرادي از جمله پيشكســوت يا فرد اقتصادي بــه هيات مديره اضافه شوند؟ نه،ممكن است خودم هم از هيات مديره بركنار شوم.

اما ظاهرا شما و آقاي طاهري ماندني هستيد و چون آقــاي زادمهر رفت قرار اســت ترميم صورت بگيرد.

من فقط اينقدر ميدانم كه وزارت ورزش روي اين دو باشگاه نظر بسيار مثبتي دارد. من هفته گذشته خدمت آقاي وزير بودم و هدف ايشان و آقاي داورزني اين است كه اســتقالل و پرسپوليس تبديل به باشگاه شوند و مديريت منسجمي داشته باشند.

درباره درگيري آقاي طاهري با حامي مالي باشــگاه و مداركي كه صحبت شده نميخواهيد صحبت كنيد؟ نه اطالعي ندارم. اجازه بدهيد وارد اين مباحث نشويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.