فقط يك چمن طبيعي در عشق آباد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

طاهري در راه تركمنستان و تاجیكستان

مهدي تاج در نشســتي كه با سرپرست باشگاه پرسپوليس داشت به او پيشــنهاد داد از يكي از دو كشور تاجيكستان يا تركمنستان براي ميزباني از االهلي عربستان كمك بگيرد. به همين خاطر علي اكبر طاهري روز پنجشنبه (امروز) راهي اين دو كشور خواهد شد تا شرايط ميزباني آنها را بررسي كند. پيش از اين و در بين كشــورهاي آسياي ميانه ازبكستان از ميزباني تيمهاي ايراني انصراف داده بود تا تاجيكستان و تركمنستان به خاطر نزديكي فاصله و البته شرايط فرهنگي و زباني نزديك به ايران انتخاب شوند.

از طرفي با توجه به اينكه بازي در فصل گرم سال برگزار ميشود دوري از كشورهاي عربي و برگزاري مســابقه در آسياي ميانه هم ميتواند يكي از مزيتهاي انجام بازي در شمال شرق كشورمان باشد. با اين حال همه چيز به اين مسائل محدود نميشود و اصل ماجرا در كيفيت ورزشگاه محل مسابقه، زمين تمرين اســتاندارد و البته بحث فرودگاه و هتل براي ميزباني از تيمها، تيم داوري و نمايندگان كنفدراســيون فوتبال آسياســت كه مد نظر اي اف سي قرار ميگيرد و حتي اگر طاهري و باشــگاه پرسپوليس اين مسائل را تاييد كنند بايد ديد اي اف سي يكي از اين دو كشــور را براي ميزباني تاييد خواهد كرد يا نه.

به گفتــه يكي از بازيكنان ايراني شــاغل در تاجيكســتان در اين كشــور ورزشگاههاي مــدرن و شــيكي وجــود نــدارد و حتي يك ورزشــگاه با چمن طبيعي نيز يافت نميشود. همه ورزشــگاهها چمن مصنوعي دارند و فقط يك ورزشــگاه 20 هزار نفري اســت كه چمن مصنوعي فوقالعادهاي دارد. نام اين استاديوم «فرونزه» است و در مركز شهر دوشــنبه قرار دارد. اين اســتاديوم تقريبا چندمنظوره است و اكثر بازيهاي مهم در اين ورزشــگاه انجام ميشود. البته استاديومهاي ديگري نيز در حال ساخت است اما به خاطر شرايط آب و هوايي نميشود در آنها چمن طبيعي كشت كرد.

اما بنا بر اطالعات سايتهاي خبري ورزشگاه پامير با گنجايش 24 هزار نفر در مركز كشــور تاجيكستان قرار دارد و مهمترين استاديوم شهر دوشنبه به شــمار ميرود. تيمهاي زسكا دوشنبه، اســتقالل و تيم ملي تاجيكستان در اين ورزشــگاه 1۷ ســاله از رقبا ميزباني ميكنند. ابن ورزشــگاه كه در كنار باغ وحش بزرگ شــهر بنا شــده، فاصلــه 2100 كيلومتري با تهران و 4500 كيلومتري با جده دارد و فارســي زبان بودن اهالي تاجيكستان سبب شــده تا اين كشور و ورزشــگاه پامير يكي از جديترين گزينههای سرخها براي ميزباني مرحله يك چهارم نهايي باشــد. البته مصنوعي بودن چمن اين ورزشــگاه كه در فصل جاري ميزبان رقابتهاي اي اف ســي كاپ نيز بوده است، جزو معايب آن محسوب ميشود.

اما در كشــور تركمنســتان اســتاديوم المپيك مهمترين ورزشگاه اين همسايه شــمال شرقي مان به حســاب ميآيد. اين ورزشگاه 45 هزارنفري و 14 ســاله است. ورزشگاهي كه تاكنون بيش از 30 هزار نفر به خود نديده و در مجموعه المپيك شــهر عشق آباد قرار دارد. تيم ملي تركمنستان و اف كا عشق آباد تيمهايي هستند كه در اين استاديوم ميزبان حريفان هستند.

البته تركمنســتان ورزشــگاههاي مجهز ديگري نيــز دارد. يكي از آنها ورزشــگاه 10 هزار نفري بلخان آباد است كه در سال 200۹ تاسيس شده و به دليل ميزباني مســابقات اي اف سي كاپ، مورد توجه مديران پرسپوليس قرار گرفته است. اين استاديوم در اكتبر 200۹ به دست پيمانكاران تركيهاي ســاخته شد و مورد استفاده تيم باشگاه بالكان قرار ميگيرد و در صورتي كه پرســپوليس، تركمنستان را براي ميزباني انتخاب كند، از آن بيشتر خواهيم شــنيد. چمن طبيعي و مســقف بودن هم از مزاياي اين استاديوم به شمار ميرود.

طي يكي دو روز گذشــته از گزينههايي مثل لبنان، مالزي و استراليا هــم براي ميزباني پرســپوليس از االهلي به گوش رســيده كه هر كدام مشــكالتي مثل دوري راه، خســتگي و مســائل امنيتي را دارند و بعيد اســت اي اف ســي آنها را تاييد كند. همچنين برخــي معتقدند دبي و كشور امارات هم ميتواند گزينه مناسبي براي پرسپوليس باشد و در بين كشورهاي عربي به خاطر نزديكي مسافت و تعداد زياد ايرانيان حاضر در اين منطقه شــرايط مطلوبي دارد اما در نقطــه مقابل برخي معتقدند به خاطر روابط بســيار خوب امارات و عربستان بعيد نيست اماراتيها براي تيم سعودي سنگ تمام بگذارند و كاري كنند تا پرسپوليس در اين كشور احساس راحتي و ميزباني نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.