پيوس:پرسپوليسبهكشورهايعربينرود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد پيوس درباره رويارويي پرسپوليس بــا االهلي در مرحله يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانــان آســيا گفت: «قرعه نســبتا خوبي است. االهلي نســبت به دو تيم ديگر حريف ضعيفتري اســت و ميتوان گفــت از لحاظ فني كار پرســپوليس راحتتر اســت اما اي كاش به العين ميخورديم تا تماشــاگران هم بتوانند تيم محبوب خــود را حمايت كنند.» پيشكسوت پرسپوليس ادامه داد: «به هر حال در خانــه راحتتر ميتوانيم بازي كنيم زيرا از حمايت تماشاگرانمان بهرهمنديم. االهلي يك تيم قديمي است و ســاختار خوبي دارد. آنها نيز مانند پرسپوليس ميتوانند بازيكنان خوبي را جذب كنند و با قــدرت در ليگ قهرمانان آسيا ظاهر شــوند.» پيوس درباره ميزباني دو تيم در كشــور ثالث گفت: «اميدوارم االهلي در ابوظبــي از پرســپوليس ميزباني كند زيرا ايرانيهاي بيشــتري در امارات هســتند كه ميتوانند تيم ما را تشــويق كنند. پرسپوليس نيز بهتر اســت از كشــورهاي عربي بهعنوان ميزبــان اســتفاده نكنــد.» مهاجم ســابق پرسپوليس درباره يارگيري اين تيم در فصل نقل و انتقاالت هم گفت: «پرسپوليس تاكنون توانسته گادوين منشا و شجاع خليل زاده كه مهرههاي كليدي هســتند را به خدمت بگيرد اما هنوز نيمكتش ضعيف اســت. اين تيم بايد يك بازيكــن در خط هافبك و يك دروازهبان خيلي خوب بــراي جايگزيني بيرانوند، زماني كه گلر مليپوش پرســپوليس نيز مصدوم يا محروم شد جذب كند. اگر بتوانند نوراللهي را نيز برگردانند، خيلي خوب ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.