زادمهر:چمنكشورهايآسيايميانهخوبنيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدرضا زادمهر، عضو سابق هيات مديره باشگاه پرسپوليس درباره قرعه پرسپوليس در يك چهارمنهايي جام باشــگاههاي آسيا گفت: «قرعه خوبي داريم ولي اگر به العين يا الهالل هم ميخورديم مشــكلي نبود. پرســپوليس مصمم است با موفقيت در بازي رفت و برگشت از گروهش باال بيايد. وقتي نگاهمان اين باشد فرقي نميكند با چه تيمي بازي كنيم. فوتبال را بايد در فضاي ورزشــي نگه داشــت و آن را سياسي نكنيم. خيليها دوست دارند اين فضا سياسي باشد.» پيشكسوت پرسپوليس افزود: «ما نبايد به قهرماني ليگ برتر راضي باشــيم، بايد باالتر برويم و بگوييم كه قهرماني آســيا را ميخواهيــم. بايد نمره 100 را بخواهيم كه حداقل به 0۹ برســيم. به نظرم بايد اين تيم و هواداران را جهاني كنيم و به مســابقات جام باشــگاههاي جهان راه يابيم. بايد جاه طلب و زياده خواه باشــيم و بــه آن چيزي كه داريم قانع نشويم.» زادمهر درباره ميزباني از االهلي هــم گفت: «دوســت داريم در بــازي رفت با االهلي عربستان، هواداران به ما نزديك باشند ولي از آن مهمتر، كيفيت زمين چمن اســت. اگر توانســتيم بايد كشــورهاي آسياي ميانه مثل تاجيكســتان و تركمنستان را براي بازي رفــت انتخاب كنيم ولي چمن اين كشــورها خوب نيســت. اگر هم اين كشورها نشد، بايد امارات انتخاب شود كه در اين كشور تماشاگر داريــم. با اين حال معتقدم حتي اگر در خاك عربستان بازي كنيم نگاهمان بايد اين باشد كه به قوانين حرفهاي فوتبال پايبند هســتيم. در فوتبال چيزي به اسم جنگ نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.