تصميم بازي نكردن در كشور ثالث خارج از كنترل اي اف سي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مطمئنا بازيهاي كم تماشــاگر بين تيمهاي عربستاني در كشور ثالث به لحاظ شأن و اعتبار به مسابقات ليگ قهرمانان و اي اف ســي لطمه خواهد زد اما مسووالن اين نهــاد ميگويند براي از بين بردن اين مشــكل كاري از دست شــان برنمي آيد. دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا بعد از قرعهكشــي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا و تقابل االهلي و پرسپوليس گفت: «تصميم بازي نكردن پرسپوليس و االهلي در خانه در ســطح دولتها گرفته شــده و خارج از كنترل اين نهاد اســت». ويندســور جــان دبيركل كنفدراســيون فوتبال آســيا درباره اين اتفاق گفت: «ما اميدواريــم االن كــه قرعهكشــي صورت گرفته تاثير اتفاقات سياســي كم باشــد. متاســفانه ما اين فرصت را از دست داديم كه تيمهاي پرسپوليس و االهلي در خانه بازي كنند. با اين حــال اينها تصميماتي بوده كه خارج از كنترل AFC بوده و در سطح دولتها گرفته شــده است.» جان همچنين دربــاره شــهرهاي ميزبان اين ديدار رفت و برگشت گفت: «ايران، عمان را براي اين بازي انتخاب كرده و عربستان پيشتر قطر را انتخاب كرده بود كه اكنون ميخواهد اين مكان را عوض كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.