برانكو پيگير وضعيت رفيعي و كاميابينيا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مصاحبــه اخيــر برانكــو ايوانكوويچ با طعنههايي به مديران باشــگاه پرســپوليس همراه بود و حتي واكنش علياكبر طاهري، سرپرست اين باشــگاه را به دنبال داشت. با وجود اين تماس ســرمربي پرســپوليس با مديران اين باشــگاه قطع نشــده و برانكو به صورت مداوم و مخصوصا از طريق شبكههاي اجتماعــي با آنهــا در ارتباط اســت. برانكو پيگير وضعيت نقل و انتقاالت باشــگاه است و ميخواهد هر چه زودتــر وضعيت تمديد قرارداد كمال كاميابينيا و ســروش رفيعي مشخص شود. همچنين سرمربي پرسپوليس كــه در حال حاضر در آلمان به ســر ميبرد از مديران باشگاهش خواسته بودجه باشگاه و وضعيــت پرداخت مطالبــات بازيكنان و كادر فنــي را به او اعالم كنند. پرســپوليس در شــروع فصل تازه با ترافيك شديدي در مســابقات مواجه است و در صورت برگزاري سوپر جام، شروع ليگ برتر و ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آســيا سپس وارد جام حذفي و فصل تازه رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا خواهد شد. بنا بر اين برانكو و باشگاه بايد در جذب بازيكن نسبت به فصل گذشته دقت و وسواس بيشتري به خرج دهند و بازيكنان با كيفيت تري جذب كنند تا مشــكالت فصل گذشته را نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.