سردرگمي االهلي براي ميزباني از پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همانقــدر كه پرســپوليس در تعيين محل ميزباني از االهلي عربســتان مانده و مشخص نيست چه تصميمي خواهد گرفت حريف سعودي هم در تعيين محل ميزباني از ســرخها ترديــد دارد. بعــد از باال رفتن مشــكالت سياسي بين عربســتان و قطر، دوحه از فهرست گزينههاي سعوديها برای ميزباني خارج شد و ابوظبي، منامه و مسقط گزينههاي نامبرده در رسانهها و مورد عالقه عربستانيها بودند.

ديروز اوليــن خبــر در اين خصوص از ميزبانــي اماراتيها براي بازي برگشــت االهلي و پرسپوليس حكايت داشت. در اين خصوص روزنامه الشــرق االوسط عربستان خبر داد: «انتظار ميرود مســووالن باشگاه االهلي بــراي ديدار پيــش رو خود مقابل پرســپوليس ايران كشور امارات را بهعنوان ميزبان خود معرفي كنند. در مقابل نماينده ايران نيز به نظر ميرســد تاجيكســتان يا تركمســتان را براي ميزبانــي خود انتخاب كرده اســت.»با اين حال در شــرايطي كه روزنامه الشــرق االوسط عربســتان اعالم كــرده بود باشــگاه االهلي كشــور امارات را بــراي ميزباني از پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا انتخــاب كــرده، روزنامه الرياضيه در شــماره ديروز خود از عمان يا امارات بهعنوان گزينههاي ميزباني نماينده عربســتان ياد كرد و همچنين نوشــت كه پرســپوليس كشــور عمان را براي ميزباني انتخاب كرده اســت. اما بعــد از اين اخبار كانون هواداران االهلي عربستان مدعي شد كه باشــگاه االهلي عمــان را براي ميزباني از پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا از كنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست كرده است. با اين اخبار ضد و نقيض بايد منتظر ماند تا ســايت رسمي باشــگاه االهلي چه كشــوري را بهعنوان ميزبان اين بازي اعالم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.