دوبارفيناليستشدندامابهكرهايهاباختند

سابقه جالب حريف عربستاني پرسپولیس در لیگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلــي عربســتان حريــف بعدي پرســپوليس در ليگ قهرمانان دو بار به فينال اين رقابتها رسيده اما آنها هر 2 بار مقابل تيمهاي كرهاي مغلوب شدند. االهلي در ليگ قهرمانان 2005 در گروه اول شــد اما در يك چهــارم نهايي برابر شــن زن چين 4 بــر 3 باخت و حذف شــد. اين تيم در ســال 2008 در گروه خود چهارم شد و نتوانست حتي صاحب يك برد در مسابقات شــود. االهلي در سال 2010 در گروهي كه استقالل هم در آن قرار داشت با 2 برد و4 باخت رتبه سوم گروه را به دست آورده و حذف شد. ســال 2012 در گروهي كه سپاهان در آن حضور داشــت بعد از ســپاهان دوم شدند اما در مرحله حذفي آنها ابتدا برابر الجزيره امارات و ســپس مقابل سپاهان برنده شــده، در نيمهنهايي برابر االتحاد هموطــن فاتــح و به فينال رســيده اما برابر اولســان هيونداي كره 3 بر صفر مغلوب و دوم شــدند. االهلي در ســال 2013 ابتدا در گروه خود اول شــد. در اين گروه سپاهان سوم شده و حذف شد. در مرحله دوم آنها برابر الجيش قطر هم برنده شدند اما در يك چهارم نهايي برابر اف سي ســئول بازنده وحذف شدند. در سال 2015 در گروهي كه تراكتورسازي در آن بود اول شــدند. آنها سپس مقابل نفت ايران 2 بر 2 كرده اما به خاطر گل زده كمتر در خانه حريف حذف شــدند. االهلي در گروه خود در سال 2016 هم سوم شده و نتوانست به دور بعدي برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.