كار پرسپوليس براي ثبت قراردادها سختتر شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس بهعنــوان يكــي از باشــگاههاي بدهكار بــراي ثبت قرارداد بازيكنان جديــدش با مشــكل تازهاي مواجه شــد. فريبرز محمود زاده مسوول نقل و انتقاالت ســازمان ليگ در پاسخ به اين سوال كه باشگاههاي بدهكار براي حضور در فصل نقل و انتقاالت چه اقدامي بايــد انجام دهند، گفــت: «در نيمفصل 6۹-5۹ تيمهــاي ليگ برتــري و ليگ يكي كه پرونــده انضباطي درباره بدهي به بازيكنان داشــتند، بايد 10 درصد از كل بدهيهايشان به عالوه مبلغ قرارداد بازيكني كه قصد جذب آن را داشــتند، به كميته انضباطي پرداخت ميكردند تا اجازه جذب بازيكن پيدا كنند.» او افزود: «امســال كميته انضباطي تعيين كرده اســت كه باشــگاهها بايد چيزي حدود 30 درصــد از بدهيها به عــالوه مبلغ بازيكني كــه قصد جذب آن را دارند، به ايــن كميته پرداخت كننــد. تيمها بايد تاييديــه كميته بينالملل فدراســيون فوتبال، كميته تعيين وضعيت بازيكنان و كميته انضباطــي را با امضاي دبيركل فدراسيون فوتبال به رييس سازمان ليگ ارائــه كنند تا پــس از آن ما اجازه ثبت رسمي قراردادهاي آنها را بدهيم. نقل و انتقاالت از تاريخ 25 خرداد آغاز ميشود و تا 15 شهريور ادامه دارد و در اين مدت به هيچ عنوان قرارداد باشگاهي را بدون داشتن اين تاييديه ثبت نميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.