اولين رويارويي پرسپوليس با االهلي؛ سابقه درخشان سرخها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس تاكنون بارها با تيمهاي االتحاد، النصر، الشباب و الهالل عربستان بازي كرده اما سابقه رويارويي با االهلي را در كارنامــه ندارد. بــا اين حال جالب اســت كه ســرخها در اولين تقابلهاي خود با تيمهاي عربســتاني نتايج خوبي به دست آوردهاند.

پرسپوليس سال 13۷0 و در اولين روياررويي با الهــالل در نيمهنهايي جام در جام آسيا موفق به حذف حريف خود شــد. ســال بعد و در مرحله نيمهنهايي همين رقابتها پرســپوليس موفق شد االتحــاد ديگر نماينده عربســتان را در دو بازي رفت و برگشــت و در مجموع با نتيجه 2 بر يك كنار بزند و راهي فينال شود. پرســپوليس در اولين رويارويي با النصر و در جام باشــگاههاي آسيا كه به صورت متمركز در لبنان برگزار ميشــد حريف عربســتانياش را 3 بر 2 شكست داد. در آن ســال پرســپوليس بهعنوان صدرنشــين از اين گــروه صعود كرد اما النصر سوم حذف شد.

پرســپوليس در مســابقات مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا در ســال 200۹ به مصاف الشباب عربستان رفت. بازي رفت مساوي تمام شد اما در بازي برگشت پرســپوليس يك بر صفر برنده شــد تا پرسپوليس تيم اول گروه شده و تيم دوم الغرافه باشد. الشباب هم حذف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.