خوردبين:دبيبهترينگزينهبرايميزبانياست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــود خوردبيــن در مــورد تقابــل پرسپوليس و االهلي عربستان در يك چهارم نهايــي ليگ قهرمانان آســيا گفت:«ما از اين قرعه راضي هســتيم. البته در ليگ قهرمانان آسيا بازي آساني وجود ندارد و طبيعتا ما بازي سختي برابر االهلي در پيش خواهيم داشت.» وي راجــع به اينكه پرســپوليس احتماال در تركمنستان يا تاجيكســتان بهعنوان ميزبان بازي خواهد كرد، اظهار داشــت: «فعال هنوز تصميــم قطعــي در اين مورد گرفته نشــده اســت، ولي معتقدم كشور امارات و شهر دبي كه ايرانيهــاي زيــادي دارد بهترين گزينه براي ميزباني پرســپوليس محسوب ميشود. البته قطر هم گزينه خوبي اســت، چون آنها با عربســتانيها مشكل دارند، ولي به نظر من دبي بهترين گزينه اســت.» سرپرســت تيم پرسپوليس در ادامه گفت: «من دوست داشتم با العين روبهرو شويم تا هواداران پرسپوليس حداقل بازي تيمشان را از نزديك ببينند، ولي متأســفانه بعد از قرعهكشی و مشخص شدن حريف كه االهلی عربستان است،امكان بازی در تهران وجود ندارد.» خوردبين در واكنش به اينكه برخي معتقدند پرسپوليس ميتواند كشور استراليا را بهعنوان ميزبان انتخاب كند، گفت: «معتقدم رفتن به استراليا و ميزباني در اين كشور بسيار ســخت است و بايد شرايط خواب، اســتراحت و اختالف ساعت را هم در نظر بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.