طارمي به دوستانش: مي مانم تا قهرمان آسيا شوم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

آقــاي گل دو فصل اخير ليگ برتر كه پيشــنهادهايي از اروپا و تيمهاي عربي دارد بــا تصميمي كه گرفتــه در اين تيم خواهد ماند. طارمي به دوســتان نزديكش گفته كه ميخواهد با پرسپوليس قهرماني در آسيا را تجربه كند و به همين دليل فصل آينده هم در اين تيم خواهد ماند. پرسپوليسيها پس از شكســت دادن لخويا حال به جمع 4 تيم غرب آسيا رســيدهاند و شانس زيادي دارند كه بــه جمع 4 تيم برتر قــاره كهن هم راه پيــدا كنند؛ جايي كه دو تيم هم از شــرق اضافه ميشــوند و ســپس بــراي قهرماني تالش خواهنــد كرد. طارمي اگــر بتواند با سرخپوشــان قهرماني در ليگ قهرمانان را تجربه كند شانس بسيار بااليي براي انتخاب بهعنوان بازيكن سال آسيا خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.