االهلي و غرامت به قطر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حامــي مالي اصلــي تيــم االهلي عربســتان هواپيمايي قطر بود كه بعد از باال گرفتــن تنشهاي سياســي بين دو كشــور االهلي همكاري با حامي مالياش را لغو كــرد و جالب اينكــه حاال يكي از مشــاوران حقوقي ســعودي مدعي شده باشــگاه االهلی با وجود فسخ قراردادش با هواپيمايي قطر جريمــهاي را متحمل نميشــود. محمد الديني، مشاور حقوقي در حوزه بينالمللي در مصاحبه با روزنامه النادي عربســتان تاكيد كرد كه تصميم باشگاه االهلي به فسخ قراردادش با حامي مالي قطري خود يعنــي هواپيمايي قطر امري عجيب نيســت و از لحــاظ قانوني تبعات و غرامتي را براي اين باشــگاه در پي نخواهد داشت. باشگاه االهلي در حالي به صــورت يكطرفه قراردادش را فســخ كرده كه سعوديها به تازگي قراردادي 3 ســاله را با اين حامي مالي قطري بســته بودند. البته بايد ديد در صورت شــكايت قطریها،چه حكمی صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.