اعترافكارشناسعربستاني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مسابقه پرســپوليس و االهلي مثل بــازي با الهــالل – العين بشــدت مورد توجه رسانههاي كشــورهاي عربي است و از حــاال تــا روز بــازي رفــت نظرات مختلفــي در خصــوص اين مســابقه به گوش خواهد رســيد و نوشــته ميشود. در هميــن خصــوص عبدالكريم الحمد، كارشــناس فوتبال ســعودي در برنامه «ليالي »24 در شــبكه ورزش عربستان دربــاره تحليل ديدار الهــالل با العين و االهلي با پرســپوليس اعتراف تلخي كرد و گفت: «به نظرم الهالل توانايي پيروزي مقابل العين را دارد و ميتواند به مرحله بعد راه پيدا كند. درباره االهلي اميدوارم به پيروزي برســد ولي به نظرم نميتواند پرسپوليس را شكست دهد و قدرت آن را ندارد.» جالب اينكه وقتي اين كارشناس سعودي اعتراف كرد كه االهلي نميتواند پرسپوليس را شكست دهد مجري برنامه عكس العمل نشان داد و گفت اميدواريم االهلي پرسپوليس را شكست دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.