اشاره خبرنگار اماراتي به مشكالت پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در ادامه تحليلهاي كارشناســي از بازيهاي يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا منصور عبدا... ، يكي از خبرنگاران ورزشــي امارات پس از قرعهكشــي اين مرحله در مصاحبه با راديو يو افام گفت: «قرعهكشــي مرحله يك چهــارم نهايي باعث شد تا قدرتمندترين تيمهاي غرب آسيا يعني العين و الهالل و قدرتمندترين تيمهاي شــرق آســيا يعني گوانگژو و شــانگهاي به هم بخورنــد. همچنين به نظرم االهلي با رقيب شدن با پرسپوليس فرصــت بزرگــي را به دســت آورد تا به نيمهنهايي راه پيدا كند زيرا نماينده ايران از مشكالت زياد درون تيمي رنج ميبرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.