بازيباتركيباصلي ياتركيببرنده

بازيهاي ليگ جهاني 2017 به تهران رسيده و قرار اســت ديدارهاي گروه در هفته دوم در تهران برگزار شود. گروهي كه ايران D در كنار تيمهاي بلژيك، صربســتان و آرژانتين در آن قرار دارند و قرار است جمعه (فردا)، شنبه و يكشنبه با يكديگر رقابت كنند. تيم ايران هم كه پس ا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

بلژيك نخستين حريف ايران در هفته دوم ليگ جهاني اســت. تيمي كه شــايد وقتي زمان قرعهكشــي متوجه بازي با آنها در تهران شــديم، از چنين قرعه ســادهاي خوشحال شــديم و همين يك برد را نقدا بــراي خودمان كنــار گذاشــتيم. اين تيم اروپايي اگرچه چندســالي ميشود كه آرام آرام خودش را باال كشــيده و حاال به سطح اول ليگ جهاني رســيده اما هيچگاه چنين شرايطي نداشــته. هيچگاه مثل حاال سری در ميان ســرها در نياورده و تيمهاي بزرگ را شكست نداده بود.

بلژيــك در هفتــه اول ليــگ جهاني امسال با صربستان، آمريكا و كانادا همگروه بود. گروهي كه در كمال ناباوري صدرنشين آن شــدند و دومين تيم موفق سطح يك! آنها اگرچه شــروع آنچنان خوبي نداشتند و برابر كانادا، ضعيفترين تيم گروهشــان روي كاغذ ســه بر دو شكست خوردند اما در دو ديدار بعدي، قهرمان دوره گذشــته ليگ جهاني و همچنين آمريكاي مدعي را شكست دادند!

بلژيــك در ديدار دوم خــود با نتيجه قاطع ســه بر صفــر صربســتان را با تمام ســتارههايش آن هم در خانه شكست داد! صربســتان ميزبان با آتاناسويچ و كواچويچ و ديگر ستارههايش نتوانست در خانه حتي يك ست هم از حريف كم نام و نشان خود بگيرد! بلژيكيها در دومين ديدار خودشان هم توانســتند برد ديگري به دست آورند و اين بار آمريكا را ســه بر يــك از پيش رو برداشتند. بلژيك در ست دوم اين ديدار 25 بــر 16 حريفش را شكســت داد! بلژيك به اين ترتيب با هفــت امتياز از دو برد و يك شكست در جايگاه نخست گروه خود و دوم رده بنــدي كلي قرار گرفت. آن هم باالتر از كشورهايي نظر برزيل و ايتاليا كه قهرمان و نايب قهرمان المپيك هستند.

شانس زیاد بلژیك براي فيناليست شدن

با اينكه هنــوز دو ســوم از ديدارهاي مرحله مقدماتي مانده و نميشود هيچ پيش بيني درســتي از تيمهاي صعود كننده ارائه داد اما به جــرات ميتوان گفت كه بلژيك با هفت امتيازي كه در سه ديدار ابتدايي خود گرفــت، يكي از شــانسهاي اصلي صعود به مرحله نهايي است.

آنهــا همين حاال هفت امتيــاز دارند و قطعا از ديدارهاي تهران هم امتيازهاي قابل توجهي دشــت ميكنند و در نهايت هم در هفتــه پاياني در خانه بــازي ميكنند! و اين يعني شرايط بسيار خوب و شانس بسيار باال براي فيناليست شدن.

آنها فردا به ديدار ايران ميروند، سپس بــا آرژانتين ديدار ميكننــد و در نهايت هم به مصاف صربســتاني ميرونــد كه در خانه خودش به سادگي شكســتش دادند و حاال بايد در كشوري بي طرف به مصافش بروند.

آنهــا پس از ديدارهاي تهــران، بايد در خانه از كانادا، ايتاليا و فرانسه پذيرايي كنند. تيمهايــي كه به همين ترتيب بايد به مصاف پديــده امســال ليگ جهانــي بروند و حكم قطعي حضور يا عدم حضــور آنها در مرحله نهايي را مشخص كنند.

بازگشت به تركيب اصلي یا ادامه حضور جوان ها

يكي از ســواالت مهم و پــر تكرار اين روزها در بين دوســتداران واليبال اين است كه با توجه به عملكرد بســيار خوب تركيب متفاوت ايران در ديدار برابر لهستان، آيا بايد با همان تركيب مقابل بلژيك و ديگر رقبا در تهــران به ميدان برويم يا تيم بايد برگردد به همان تركيب اصلي و قبلي خود.

پاســخ اين ســوال دقيقا به ســليقه و استراتژي ســرمربي برميگردد و برنامه بلند مدتش. اينكه آيا حاال كه سعيد معروف بهبود پيدا كرده، دوباره به تركيب اصلي برميگردد يا معنوي نژاد با بــازي خيره كنندهاش بايد بازهم جانشين قائمي شود؟ اين سوالي است كه پاسخ آن و نتيجهاش را هم فردا ميبينيم. همين فردا ساعت .21:10

يكي از سواالت مهم و پر تكرار اين روزها در بين دوستداران واليبال اين است كه با توجه به عملكرد بسيار خوب تركيب متفاوت ايران در ديدار برابر لهستان، آيا بايد با همان تركيب مقابل بلژيك و ديگر رقبا در تهران به ميدان برويم يا تيم بايد برگردد به همان تركيب اصلي و قبلي خود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.