استكي: همگي براي معرفي هندبال ايران جنگيديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

لژيونــر هندبال ايران ميگويــد قهرماني دينامو با ايرانيها نشــان دهنده ايــن اســت كــه ســطح هندباليســتهاي ايرانــي بسيار باال رفته است.

ا...كــرم اســتكي در مورد كسب عنوان قهرماني ليــگ رومانــي ميگويد: «خدا را شــكر ميكنم كه امسال هم توانستيم نتايج خيلي خوبي كســب كنيم و باز هم پرچم ايران را در هندبــال اروپا به اهتــزاز در بياوريم. بازي ســختي در فينال داشــتيم و هر دو تيم پاياپاي جنگيدند. به هر حال فكر ميكنم شايســته اين قهرماني بوديم، چون در طول فصل بسيار تالش كرده بوديم.»

او ادامــه ميدهد: «من و ســجاد به دليل درگذشــت مادر بزرگمان شرايط روحي خوبي نداشتيم اما با اين حال براي تيممان سنگ تمام گذاشتيم و ســرانجام توانستيم مزد زحماتمان را هــم بگيريــم. عليرضا موسوي، ديگر ايراني حاضر در دينامو هم هميشــه در كنار مــا هســت و با هم براي معرفي هندبال ايران ميجنگيم.»

اســتكي همچنيــن ميگويد: «نشان داديم كه هندبال ايران فراتر از آسيا اســت. شــاكله اصلي تيم دينامو را سه تفنگدار ايراني تشكيل دادند و اينكه نيمي از گلهاي فينال را ما به ثمر رسانديم نشان دهنده اين است كه سطح هندباليستهاي ايراني بسيار باال رفته است.»

لژيونر هندبال ايــران ميگويد هفته آينده بــه ايران ســفر ميكنند: «كم كــم بايد به فكر تيم ملي و حضور در اردوهاي تيم ملي باشــيم. اميــدوارم بتوانيــم با انگيزه و انــرژي كه داريم بهترين عملكرد را در تيم ملي داشــته باشيم و نشــان دهيم كه هندبال ايران با اين ظرفيت در رده ملي هم حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.