قوانين جديد، بيم «اميد»ها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيم واليبــال زير 23 ســال مردان ميگويد: 75« روز براي هماهنگــي بازيكنان بــا قوانين جديد واليبــال فرصت داريــم و اين موضوع نگران كننــده اســت.» تمرينات تيم واليبال زير 23 سال مردان ايران براي حضور شايسته در رقابتهاي قهرماني جهان از اول خرداد آغاز شــده اســت. بازيكنان دعوت شــده بر اساس برنامه تنظيم شــده ســيچلو پنج روز صبح و عصر تمريــن دارند و يــك و نيم روز استراحت ميكنند. اين شرايط آرام در حالي وجود دارد كه مسووالن اين تيم نگرانيهايي دارند. مهدي نفر، سرپرست تيم زير 23 سال، مهمترين نگراني كادر فني را قوانين جديد فدراسيون جهاني براي رقابتهاي اين رده ســني اعالم ميكند و ميگويد: «چند تغيير مهم در رقابتهاي قهرماني جهان زير 23 سال لحاظ شده است كه برگزاري ستها در 15 امتياز از جمله اين قوانين است. بر اســاس اين قوانين، مسابقات در هفت ســت برگزار ميشود و تيمي كه چهار ست فاتح ميدان باشــد، برنده خواهد بود. ســرويس زننده در قوانين جديد بايد قبل از خط شروع زمين، فرود آيد و قطر پاســورها هم حتما بايد قبل از خط يك ســوم فرود آيــد، در غير اين صورت خطا گرفته ميشود.»

او با بيان اينكه تنها 75 روز فرصت براي هماهنگي بازيكنان با اين قوانين را داريم، ادامه ميدهــد: «براي اينكه بازيكنان با اين قوانين هماهنگ شوند نياز به برگزاري مســابقات تداركاتي و دوســتانه بر اســاس اين قوانين داريم كه منتظــر تصميم فدراســيون براي اردوي برون مرزي و مسابقه تداركاتي با تيمهاي زير 23 ســال لهســتان و روسيه هستيم.» نفر دعوت از تيمهاي مختلــف جهان براي حضور در ايران را هــم از ديگر برنامهها براي اين موضوع ميداند: «ايــن برنامهريزي براي مرداد خواهد بــود و هنوز تيمهايــي كه به ايران ميآيند، مشــخص نشــدهاند.» سومين دوره مسابقات واليبال قهرماني اميدهــاي زير 23 ســال جهان از 27 مرداد تا پنجم شهريور به ميزباني مصر برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.