پاسخ منفی شعبانيان پيش از پيشنهاد فدراسيون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با رفتن ميرسپاســي از نايب رييســي فدراســيون واليبــال و فرارســيدن زمان خداحافظي مايدا چيچيچ، مربي اسلوونيايي حاال نامهاي مختلفي براي هدايت تيم ملي واليبال بانوان ســر زبانها افتاده؛ نامهايي كه هميشــه گزينه بودهاند و گويا بار ديگر فدراسيون ميخواهد به يكي از آنها اعتماد كند. البتــه هنوز فدراســيون اظهارنظري نداشــته اما با توجه به اينكه يكي از مربيان اين رشــته، نايب رييس جديد بانوان است، ميتوان اينطور استنباط كرد كه گزينههاي ايراني شــانس جدي تري دارنــد. يكي از گزينههايي كه نامش در رســانهها شنيده ميشــود، ميترا شــعبانيان است؛ سرمربي تيم واليبال بانك سرمايه كه تاكيد ميكند فعــال برنامهاي براي تيم ملي ندارد: «تصور نميكنم گزينه سرمربيگري تيم ملي باشم، البتــه اگر جزو گزينهها باشــم، با توجه به برنامههاي كاري و وضعيت زندگي «تقريبا» نميتوانم اين مسووليت را بپذيرم.»

او با اشــاره به تيم ملي، برنامههايش و حال و هواي مليپوشــان ميگويد: «باور دارم كــه بازيكنان تيم ملــي واليبال زنان ايران عالوه بر تمريــن بايد مقابل تيمهاي مختلــف داخلي و خارجي بــازي كنند تا بتواننــد از نظر رواني و روحيه به شــرايط مطلوب نزديك شوند. بازيكنان تيم ملي از نظر بدني در آمادگــي مطلوبي قرار دارند. من فكر ميكنم تقريبــا تك تك بازيكنان مليپــوش مربي بدنســاز هســتند و هيچ مشــكلي از نظر بدني و آمادگي جســماني ندارند اما تكرار ميكنم مهمترين مشــكل اين بازيكنان روحي است.»

ســرمربي تيم واليبال بانك ســرمايه كــه بازيكنانش شــاكله اصلــي تيم ملي واليبال زنــان ايران را تشــكيل ميدهند، ادامــه ميدهــد: «بازيكنــان بــه داليل مختلف از جمله مشــكالت شخصي از نظر ذهني آمادگي خوبــي ندارند و خيلي زود انگيزههاي خود را از دست ميدهند و اين درحالي است كه ساير تيمهاي واليبال زنان در سطح آسيا تا آخرين دقيقه بازي روحيه جنگندگي خود را حفــظ كرده و براي هر امتياز با تمام قوا ميجنگند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.