اقليمي: ميخواستيم قايقرانان را در شرايط سخت قرار دهيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي كاياك ايران با ابراز رضايت از عملكــرد قايقرانــان در كاپهاي جهاني ميگويد: «برنامه مــا اين بود ببينيم ورزشكاران بعد از تمرينات اســتقامتي در چه سطحي قرار دارند.» ايرج اقليمي با اشاره به حضور مليپوشان ايــران در 2 كاپ جهانــي مجارســتان و صربســتان ميگويد: «ما حدود 15 روز در مجارســتان اردو داشــتيم تا براي كاپها آماده باشــيم. تمرينات خوبي هم برگزار شد و بعد هم در 2 كاپ شركت كرديم. ما مســابقاتي را انتخاب كرديم كه شرايط سختتري داشتند. در كاپ 2 حدود 70 كشور و در كاپ 3 حدود 60 كشور حضور داشتند كه در ميان اين شركت كنندهها، قايقرانان ما ركوردهاي خوبي داشتند اما همه هدف ما مسابقات قهرماني آســيا و بازيهاي آسيايي است. برنامه ما هم اين بود كه با قرار دادن ورزشــكاران در شرايط سخت بتوانيم آنها را بســنجيم و ببينيم در چه سطحي قرار دارند.»

اقليمــي با اشــاره به حضور ايران در مســابقات قهرمانــي جهان كــه اول شــهريور در چــك برگزار ميشــود، ادامــه ميدهد: «اين مســابقه از كاپهاي جهاني هم سنگينتر است و نميتــوان روي مــدال حســاب كرد. همــه تيمها هم بــا آمادگي كامل شــركت ميكنند، به ويژه كشورهاي آسيايي كه خود را براي مســابقات قهرماني آســيا در چين آماده ميكنند. ما هم تالش ميكنيم در مسابقات جهاني تيمي جمــع و جور ببريم چرا كه كيفيت برايمان مهم است.» قرار است دور جديد تمرينات تيم ملي از اواخر هفته آينده آغاز شود. همچنين فدراسيون ايران با مجارســتان وارد مذاكره شده تــا قبــل از مســابقات قهرماني جهــان، ايران و مجارستان اردوي مشترك داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.