هنوز هم براي قضاوت كادرفني زود است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - مصطفی كارخانه

كارشناس و مربي بسكتبال

در 3 بــازي اول يــك بــرد به دســت آورديم كه بســيار ارزشمند است اما نبايد اين برد نقاط ضعف را تحت تاثير قــرار دهد. ما تيم بزرگي را شكســت داديم اما متاســفانه باز هم در شــروع مســابقات با مشكل روبــهرو بوديــم. اي كاش هفته اول ليگ جهاني در ايران برگزار ميشــد تا شــايد مســابقات را بهتر شــروع ميكرديم هر چنــد كه من معتقدم ما توانايي شكســت ايتاليا و برزيل را هم داريم.

بازيكنــان ايــران چيــزي از ســتارههاي جهان كم ندارند. شايد مهمتريــن تفاوتشــان در ميــزان تجربهشــان باشــد. به هــر حال ما بــا بازيكنان جوان خود لهســتان را شكســت داديم اما به قول قديميها نبايد با يك مويز گرميمان شــود و با يك غوره ســردي. مــا نميتوانيم بازيكناني كه سالها براي ما زحمت كشيدهاند را يك شبه كنار بگذاريم. در بــازي با لهســتان معنوينژاد به تركيب آمد و فراتــر از انتظار ظاهر شــد. خيليها ميگفتنــد كه نقطه ضعــف او دريافت اســت امــا او با عملكرد بسيار خوب توانست باالنس را در تيم ايجاد كند. وقتي او از باالي دست ستارههاي لهستان اسپك زده و امتياز ميگيرد يعني توانايي بااليي دارد كه متاســفانه ما چند سال اين بازيكن با اســتعداد را پشت خط نگه داشــتيم. با حضــور بازيكناني چون معنوينژاد دست مربي باز است.

بــه نظر مــن بازيكــن قدرتي تعيين كننده اســت و بــه اصطالح كار را در ميآورد. اگر ســاعد نرسد از توان بازيكنان ســرعتي هم كاسته ميشود. خوشــبختانه كادر فني كم كم شناخت كافي را از بازيكنان پيدا ميكند اما معتقــدم همچنان براي قضاوت كادر فني زود است.

بعــد از بازيهاي هفته اول حاال بايــد در تهران بازي كنيم. بازيهاي تهران بسيار مهم است و بايد حساب شــده پيش برويم ضمــن اينكه در اين راه تماشــاگران هــم ميتوانند بسيار كمك كنند. نبايد تيمي مانند بلژيك را دست كم گرفت چون آنها صربستان، يكي از قدرتهاي كنوني جهان را شكست دادند. در مجموع 3 بازي ســخت داريم كه بايد از امتياز ميزباني به خوبي استفاده كنيم. براي پيروزي بايد جنگيد و اين جنگيدن شــامل حال مربي و بازيكن ميشود. اگر شرح وظايف درست انجام نشود تيم از دست ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.