نظريافشار: اميدوارم مردم از تيم خودشان حمايت كنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرهاد نظريافشار پس از بازگشت تيــم ملي به ايران و در آســتانه هفته دوم، از بــرد شــيرين برابر لهســتان ميگويد: «بعــد از بازيهاي تداركاتي برابر لهســتان كه جنبه كامال رسمي داشت و بازنده شديم به دنبال جبران كردن اين شكست بوديم.

ضمن اينكه لهستانيها هم نگاهي داشتند و ما را دســتكم گرفتند. در ليــگ جهاني خيلي خوب بازي كرديم و توانستيم حريف را 3 بر يك شكست دهيم.»

دريافت كننده تيــم ملي واليبال ايران خاطرنشــان كــرد: «كوالكوويچ تعويضهاي خوب و به موقعي داشــت و در مجمــوع واليبال ايران توانســت لهستان را شكســت دهد. خدا را شكر ميكنم كه رفتهرفته شــرايط تيمي ما بهتر شــد. اگر مســابقات بيشتر طول ميكشــيد بازيهاي بعدي ما با ايتاليا بود و قطعا ميتوانستيم اين تيم را هم شكســت دهيم و حتي شانس پيروزي برابر برزيل را هم داشــتيم. به هر حال بخش اول اين مســابقات تمام شــد و حاال بايــد در تهران ميزبــان حريفان باشيم و اميدوارم در خانه خود بتوانيم نتايج خوبي بگيريم.»

او درمــورد اظهــارات كوالكوويچ مبني بر اينكه حضــور بازيكني مانند نظري افشــار در تيم ملي يك نعمت اســت، ميگويد: «خيلي خوشحالم كه كنار ايــن بازيكنان حضــور دارم. من چند سال مصدوم بودم و خوشحالم كه دوباره به تيم ملي دعوت شــدم و اين افتخــار را دارم كه بتوانم يك بار ديگر پيراهــن تيم ملي را بپوشــم. آمادهام حتي يك امتياز كمك كنم تا تيم ملي به موفقيت برسد.»

نظريافشار با اشاره به ديدار فردا برابر بلژيك ادامــه ميدهد: «اميدوارم مردم از اين تيــم حمايت كنند، چون تيم براي خودشــان است. فكر ميكنم براي هفته دوم ســالن 12 هزار نفري پر شــود و مردم از تماشــاي عملكرد مليپوشان لذت ببرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.