رييس و دبيركل فدراسيون جهاني چوگان به ايران ميآيند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون چوگان از سفر رييس و دبيركل فدراسيون جهاني به ايران خبر داد. گلنار وكيل گيالني با اشاره به برگزاري رقابتهاي مقدماتي جامجهاني چــوگان در ايران، گفت: «در حال پيگيري امــور الزم براي برگزاري هرچه بهتر اين مســابقات در تهران هستيم. متاسفانه هنوز نتوانســتيم براي برگزاري اين مسابقات در ايران با حاميان مالي به توافق نهايي دســت پيدا كنيم كه اين كار ما را براي برگزاري دشوار ميكند.» به گفته وكيل گيالني، در حاشيه برگزاري اين مسابقات رييس و دبيركل فدراسيون جهاني چوگان براي تماشــاي اين بازيها به ايران ميآيند؛ مسابقاتي كه از دوازدهم تا شانزدهم ماه آينده برگزار ميشــود. رييس فدراسيون چوگان در خصوص شــرايط تيم ملي كشورمان در آستانه اين رقابتها نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «اردوي تيــم ملي زير نظــر دو مربــي آرژانتيني در حال پيگيري است. تيم ملي كشورمان هر روز در حال تمرين اســت و بر اســاس اعالم مربيان تيمهاي ملي، ورزشــكاران روزبهروز در حال پيشــرفت هستند. ضمن اينكه در كنار تيم ملي 3 بازيكن مطرح آرژانتيني هم حضور دارند و با بازيكنان كشــورمان تمرين ميكنند.» وكيلگيالني ادامه ميدهد: «بايد در مســابقات مقدماتي جامجهاني با تيمهاي هند، پاكســتان و آفريقاي جنوبي بازي كنيم كه سطح هر 3 تيم از چوگان ايران باالتر است و كار دشواري براي صعود به جامجهاني داريم اما نااميد نيستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.