والسكو: بازي سختي در تهران داريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهــاي ملــي واليبال صربســتان و آرژانتين بامداد امروز بــا دو پرواز متفاوت وارد تهران شــدند تا به ايــن ترتيب جمع تيمهاي حاضر در هفتــه دوم ليگ جهاني در تهران كامل شــود. اين در حالي اســت كه بلژيكيها يك روز زودتــر يعني بامداد سهشــنبه وارد تهران شــده بودند و ديروز يك جلســه تمرين هم انجام دادند. خوليو والسكو، سرمربي تيم ملي واليبال آرژانتين پــس از ورود به تهران درخصوص اين دوره از رقابتهاي ليگ جهاني و ديدار تيمش با ايران گفت: «امســال در جريان رقابتهاي ليــگ جهاني همه چيز مســاوي و نزديك است. تيم ايران سه بازي انجام داد كه در دو مسابقه بازنده شد كه به نظرم خيلي نرمال بود، چون پيش از اين بازي رســمي برگزار نكــرده بودند.» او ادامه داد: «ســه بازيكن جوان به تركيب ايران اضافه شــده اما اين تيم هنوز هم خوب بازي ميكند كه اين امر نشان ميدهد واليبال ايران بسيار پيشرفت كرده است. به هر حال ايران تيم قدرتمندي است و من شناخت خوبي از اين تيم دارم.» سرمربي تيم ملي واليبال آرژانتين همچنين گفت: «مــا براي ديدار با ايران چند بازيكن مصدوم داريم و به همين دليل بازي سختي در تهران خواهيم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.